AA
Frauduleus gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI) in Hongarije - parlementaire vraag E-10624/2014

In het onlangs gepubliceerde jaarverslag van de Europese Rekenkamer staat dat het risico op fraude in Hongarije zeer hoog ligt. In de landenspecifieke aanbevelingen voor Hongarije in 2013 en 2014 werd er bij de Hongaarse regering op aangedrongen om echt werk te maken van corruptiebestrijding.
Volgens een in oktober 2014 gepubliceerd rapport van Transparency International Hungary "is corruptie ... momenteel zeer gecentraliseerd van aard in Hongarije. Het betreft hier onder andere de eliminatie van onafhankelijke overheidsinstellingen, de zo goed als volledige afschaffing van controlemechanismen, schendingen van het recht op privé-eigendom en de toename van op winstbejag gerichte gedrag en optreden." Bovendien wekken recente maatregelen van de Hongaarse regering de suggestie dat de werkzaamheden van onafhankelijke instellingen verder worden ingedamd en dat nieuwe wetten en administratieve regelingen het risico op een frauduleus gebruik van EU-fondsen verhogen.
Hoe zal de Commissie erop toezien dat artikel 59, lid 2 van het Financieel Reglement (Verordening nr. 966/2012) in Hongarije ten uitvoer wordt gelegd voor het gebruik van de Europese structuur- en investeringsfondsen?

Ingediend samen met Monika Vana (Verts/ALE), José Bové (Verts/ALE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE), Igor Šoltes (Verts/ALE), Davor Škrlec (Verts/ALE), Bronis Ropë (Verts/ALE), Terry Reintke (Verts/ALE) en Karima Delli (Verts/ALE)

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS CRETU (op 13 februari 2015) ***

Voor de uitvoering van de programma's van de Europese structuur- en investeringsfondsen ("ESI-fondsen") voor 2014-2020 moet Hongarije een managementautoriteit, een certificeringsautoriteit en een functioneel onafhankelijke auditautoriteit aanwijzen. Na de aanwijzing zal de Commissie beoordelen of deze instanties alle taken vervullen die de voorschriften betreffende de ESI-fondsen vereisen. Dit houdt onder meer in dat de managementautoriteiten doeltreffende en evenredige fraudepreventiemaatregelen moeten invoeren, rekening houdend met de geïdentificeerde risico’s. Het door Hongarije ingestelde beheers- en controlesysteem moet onregelmatigheden, waaronder ook fraude, voorkomen, opsporen en corrigeren voordat de uitgaven aan de Commissie zijn gecertificeerd.

Om na te gaan of de beheers- en controlesystemen effectief functioneren, blijft de Commissie op basis van haar eigen risicobeoordeling controles ter plaatse uitvoeren in Hongarije. Bij deze controles zal ook aandacht worden besteed aan de beoordeling van het goed financieel beheer van projecten die worden gefinancierd uit de ESI-fondsen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?