AA
Fiscale aftrekbaarheid van giften aan Europese ngo's (Schriftelijke Vraag P-1878/08)

Burgers die een (nationale) ngo willen steunen kunnen in bepaalde landen een fiscaal attest ontvangen voor hun gift. Dit betekent voor sommigen een belangrijke belastingbesparing. Europese ngo's kunnen ook fiscale attesten uitreiken als ze erkend zijn door de overheid van het land waar ze hun maatschappelijke zetel hebben. Burgers uit een andere lidstaat kunnen met dat uitgereikte fiscaal attest echter weinig aanvangen als die ngo niet ook in hun land is erkend. Dit komt de fondsenwerving van Europese ngo's niet ten goede. Het betekent bovendien voor deze 'not-for-profit' organisaties een bijkomende administratieve last. Kan dit vereenvoudigd worden?


Kan de Commissie een overzicht geven van de lidstaten waar ngo's fiscale attesten kunnen uitreiken?

Bestaat de mogelijkheid dat de lidstaten die dergelijke aftrekken voorzien automatisch de erkenning overnemen van andere landen zodat de ngo slechts één erkenning hoeft aan te vragen? Zo ja, wat moeten de betrokkenen hiervoor doen? Indien niet, overweegt de Commissie om in de nabije toekomst een administratieve vereenvoudiging door te voeren die zowel de burgers als de Europese ngo's te goede komt?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS KOVACS (op 30 april 2008)

De wijze waarop giften aan niet-gouvernementele organisaties (ngo's)/charitatieve instellingen bij de heffing van de directe belastingen worden behandeld, kan sterk verschillen van lidstaat tot lidstaat.Sommige lidstaten verlenen helemaal geen belastingvermindering (bv. Slowakije en Zweden), andere beperken deze tot giften aan binnenlandse ngo's (in de vorm van een aftrek van de belastinggrondslag of door verrekening), en slechts een handvol lidstaten (bv. Nederland, Polen en Slovenië) verleent een dergelijke belastingvermindering ook voor giften aan ngo's/charitatieve instellingen die in een andere lidstaat gevestigd zijn.Bovendien zijn charitatieve activiteiten in de lidstaten niet op uniforme wijze omschreven, waardoor ook de voorwaarden om voor een belastingvermindering in aanmerking te komen, aanzienlijk kunnen verschillen.


Wat de fiscale behandeling van giften aan ngo's en charitatieve instellingen in de Europese Unie betreft, zij erop gewezen dat de directe belastingen weliswaar een nationale bevoegdheid zijn, maar dat deze bevoegdheid moet worden uitgeoefend in overeenstemming met het Gemeenschapsrecht.


In dit verband heeft het Europese Hof van Justitie in zijn richtingwijzend arrest in zaak C-386/04 (Centro di Musicologia Walter Stauffer) geoordeeld dat de fundamentele vrijheid van kapitaalverkeer ook geldt voor charitatieve instellingen.Het Hof was van oordeel dat de belastingvrijstelling voor de inkomsten van binnenlandse charitatieve instellingen ook moest worden toegepast op de inkomsten in dat land van buitenlandse charitatieve instellingen wanneer deze zich in een objectief vergelijkbare situatie bevinden.In de nog hangende zaak C-318/07 (Hein Persche) is bij het Hof een verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend over de vraag of er ook belastingvermindering moet worden toegekend wanneer een gift wordt verleend aan een charitatieve instelling die in een andere lidstaat is gevestigd, maar die op grond van de wetgeving van de lidstaat van de schenker ook als charitatieve instelling zou worden erkend.


De Commissie is van mening dat een beperking van de gunstige fiscale behandeling tot lichamen die in de desbetreffende lidstaat gevestigd zijn, niet verenigbaar is met de fundamentele vrijheden die door het EG-Verdrag worden gewaarborgd, met name het vrije verkeer van kapitaal en het vrije verkeer van personen.In dit verband werd aan Ierland, het Verenigd Koninkrijk en België een met redenen omkleed advies toegezonden (persmededelingen IP/06/1048, IP/06/964 en IP/06/1879) en de Commissie onderzoekt momenteel de wetgeving in andere lidstaten.


Deze kwestie is ook aan de orde gesteld in het kader van de mededeling over de coördinatie van de directebelastingstelsels van de lidstaten op de interne markt[1].Met dit initiatief wordt beoogd de belastingwetgevingen van de lidstaten niet alleen met het EG-Verdrag maar ook onderling met elkaar verenigbaar te maken.Het afschaffen van discriminatie en dubbele belastingheffing, het voorkomen van onbedoelde dubbele niet-heffing en van misbruik, en het verlagen van de nalevingskosten zijn de belangrijkste beginselen die aan dit initiatief ten grondslag liggen.In dit verband onderzoeken de lidstaten thans al hoe hun belastingdiensten het best kunnen samenwerken in situaties waarin zij voor grensoverschrijdende giften belastingvermindering moeten toekennen om aan hun EG-Verdragsrechtelijke verplichtingen te voldoen, terwijl ze tegelijkertijd de potentiële risico's van misbruik en belastingfraude en van georganiseerde misdaad en terrorisme­financiering beperken.
[1] COM(2006) 823 definitief.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?