AA
Europese subsidies voor vleesconsumptie - parlementaire vraag E-7447/2010

De Europese Commissie keurde 19 campagnes goed in 14 lidstaten om landbouwproducten te promoten bij de EU burgers. In Vlaanderen mag het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) rekenen op 2,74 miljoen euro voor drie nieuwe promotiecampagnes. De vleessectoren bundelen hun krachten om verschillende kwaliteitslabels te promoten. VLAM wil het vertrouwen in de vleesproductie naar 60% opkrikken en een grotere voorkeur creëren voor kwaliteitsvlees. Verder geeft de Commissie ook geld voor de promotie van aardappelen en voor verwerkte groenten. Het wil consumenten aanzetten meer aardappelen in het menu op te nemen en hen overtuigen van de voedingswaarde van groenten uit diepvries, blik of glas.
De drie projecten geven resp. 1,9 miljoen euro (vlees), 570 000 euro (aardappelen) en 282 000 euro (groenten) aan de campagne uit.
Welke verdeelsleutel hanteert de Commissie in het toekennen van dergelijke subsidies? Welke verklaring is er voor het feit dat de promotie van vlees ruim bedeeld wordt?
Wat doet de Commissie of welke plannen zijn er om het (overmatige) vleesgebruik in onze contreien terug te dringen en zo bij te dragen tot een betere gezondheid (minder hart- en vaatziekten, diabetes en overgewicht), minder milieuvervuiling (vleesproductie is goed voor 18% van de wereldwijde klimaatopwarming volgens het FAO) en minder druk op de biodiversiteit?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS CIOLOS (op 25 oktober 2010)

De afzetbevorderingsregeling van de Gemeenschap is vastgesteld bij Verordening (EG) 3/2008 inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor landbouwproducten op de binnenmarkt en in derde landen.

De regeling is erop gericht om zowel voor landbouwproducten en de wijze waarop deze geproduceerd worden als voor op basis van landbouwproducten geproduceerde voedingsmiddelen een algemeen voorlichtings- en afzetbevorderingsbeleid te verwezenlijken, ter ondersteuning van overeenkomstige door de lidstaten gevoerde regelingen.

De lijst met thema's en producten die in het kader van deze regeling inzake voorlichtings- en afzetbevorderingsacties op de binnenmarkt in aanmerking komen voor medefinanciering, de richtsnoeren voor elk product en elke sector en de indicatieve jaarbegrotingen per thema of product worden opgesteld – en regelmatig herzien – in overeenstemming met een procedure waarbij het Beheerscomité voor de integrale GMO betrokken is, worden opgenomen in respectievelijk de bijlagen IA, IB en III van uitvoeringsverordening (EG) nr. 501/2008 van de Commissie.

Binnen deze indicatieve begrotingen en met inachtname van de genoemde richtsnoeren worden de door de lidstaten ingediende programma's voor voorlichtings- en afzetbevorderingsacties voor de verschillende producten geselecteerd op basis van de naleving van de EU-voorschriften en de prijs/kwaliteitsverhouding.

De Belgische voorlichtingscampagne inzake vlees – die bij Besluit van de Commissie van 29.6.2010 is goedgekeurd en door VLAM dient te worden uitgevoerd – is overeenkomstig de richtsnoeren inzake de bevordering van het consumentenvertrouwen niet op vleesproducten in het algemeen gericht, maar op vlees dat overeenkomstig nationale kwaliteitsregelingen zoals Meritus en Certus is geproduceerd.

De afzetbevorderingscampagnes die worden medegefinancierd door de Commissie, hebben als doel degelijke informatie te verspreiden inzake de kwaliteit (inclusief de voedings-kwaliteit) van landbouwproducten. Bij een evenwichtig voedingspatroon speelt vlees een belangrijke rol als bron van belangrijke nutriënten. De Commissie is zich ervan bewust dat overmatige consumptie van voeding in het algemeen en bepaalde voedingsmiddelen in het bijzonder tot individuele gezondheidsproblemen kunnen leiden. Daarom luidt een van de voorwaarden om voor EU-financiering in aanmerking te komen dat de berichtgeving inzake voeding in overeenstemming dient te zijn met de huidige wetenschappelijke adviezen en niet misleidend mag zijn.

Wat betreft de impact van de vleesproductie op het klimaat is de Commissie zich ervan bewust dat vee volgens het FAO-verslag "Livestock's long shadow" wereldwijd verantwoordelijk is voor een aandeel van ongeveer 18% in de broeikasgasemissies, hoewel dit aandeel per werelddeel sterk verschilt. Van het geschatte aandeel van 18% in de wereldwijde emissies is 9% afkomstig van de kooldioxide-emissies door veranderingen in het landgebruik ten gevolge van vee, zoals ontbossing en de omzetting van andere waardevolle natuurgebieden in weiland en akkerland. Het bosareaal in de EU neemt toe en veehouderij is geen bron van ontbossing. Emissies van andere broeikasgassen dan CO2 afkomstig van vee, die het belangrijkst zijn, maken ongeveer 4% van de totale EU-emissies uit.

Herhaald dient te worden dat veel veehouderijsystemen, in het bijzonder van graasdieren, belangrijke milieudiensten leveren, zoals het behoud van weilanden en hun habitats en de diversiteit van het Europese landschap. Veeteelt levert ook producten als leer en wol, terwijl de productie van vervangende kunststoffen voor dergelijke dierlijke bijproducten aanzienlijke broeikasgasemissies zouden vereisen. Verder vormt extensieve veehouderij in veel landbouwgebieden een belangrijk onderdeel van het inkomen op het platteland, wat in veel gevallen moeilijk zou kunnen worden vervangen door andere inkomstenbronnen.

Het plattelandsontwikkelingsbeleid bevat tevens een aantal maatregelen ter bevordering van extensieve landbouwsystemen, zoals landbouwsystemen met een hoge natuurwaarde of biologische landbouw. Vooral landbouw- en milieumaatregelen, betalingen voor natuurlijke handicaps in berggebieden en Natura 2000-betalingen zijn in dit opzicht van groot belang.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?