AA
Europese inefficiëntie binnen het domein milieukeur voor toeristische accommodatie (parl.vraag E-9328/2014)

Op 9 juli 2009 publiceerde de EG een beschikking tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur aan toeristische accommodatie (Besluit van de Commissie 2009/578/EG). Een gelijkaardige milieukeur bestond echter al langer onder de naam van de Groene Sleutel (GS) (http://www.green-key.org/). Deze internationale milieukeur wordt reeds uitgereikt in meer dan 40 landen, waarvan 22 Europese lidstaten. Het wordt onder meer erkend door de UNWTO. De GS beloont uitbaters van toeristische accommodatie die duurzaam omspringen met energie, water, voeding, openbaar vervoer en recreatie. Het label heeft een duidelijk multiplicatoreffect en er wordt vastgesteld dat toeristen effectief nakijken of hun logies over dit keurmerk beschikt.
1. Treedt de Commissie met deze Europese milieukeur voor toeristische accommodatie niet in directe concurrentie met een goedlopend internationaal initiatief gedragen door een ngo met de nodige versnippering tot gevolg?
2. Dienen er Europese middelen te worden gespendeerd aan initiatieven die al succesvol worden gedragen door het maatschappelijke middenveld of kan er een samenwerking worden opgezet zodat de middelen efficiënter worden gebruikt?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS VELLA (op 19 januari 2015) ***

De EU-milieukeur is opgenomen in het actieplan inzake duurzame consumptie en productie (DCP) en een duurzaam industriebeleid (DIB) (1) als een beleidsinstrument dat tot doel heeft een dynamisch kader te bieden voor de ontwikkeling van milieuvriendelijkere producten en diensten, en consumenten ertoe aan te zetten deze te gebruiken. Doel is vooral een wildgroei aan milieukeursystemen binnen de EU te voorkomen en betere milieuprestaties te bevorderen in alle sectoren waarin consumenten bij hun keuze rekening houden met milieugevolgen. Het is een betrouwbaar type 1-label conform aan de ISO 14024-norm (2).

De Commissie is niet bevoegd de betrouwbaarheid van milieukeurmerken te beoordelen en/of te certificeren, met name in het geval van particuliere milieukeurmerken zoals „Groene Sleutel”. De verordening betreffende de EU-milieukeur(3) bepaalt niettemin dat, met het oog op een mogelijke harmonisatie, bij de vaststelling of herziening van de milieukeurcriteria voor een bepaalde productgroep zo veel mogelijk rekening moet worden gehouden met de criteria die in officieel erkende milieukeursystemen in de lidstaten zijn ontwikkeld. In dat verband analyseren wij ook de relevantie van particuliere initiatieven zoals „Groene Sleutel”. De herziening van de criteria voor de milieukeur voor toeristische accommodatie en kampeerterreinen is momenteel aan de gang en daarbij wordt rekening gehouden met de criteria die „Groene Sleutel” hanteert (de daarmee verband houdende documenten zijn te vinden op:
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/tourist_accommodation/stakeholders.html)


(1) Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over het actieplan inzake duurzame consumptie en productie en een duurzaam industriebeleid, COM(2008) 397 definitief (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:52008DC0397).
(2) Het gaat om een vrijwillig programma dat op basis van verschillende criteria derden toelaat milieukeurmerken te gebruiken voor producten die in een bepaalde productcategorie op basis van een levenscyclusanalyse in het algemeen de voorkeur wegdragen.
(3) Verordening (EG) nr. 66/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 betreffende de EU-milieukeur, PB L 27 van 30.1.2010, blz. 1-19.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?