AA
EU-steun (TEN-T programma) voor de verbreding van de Brusselse ring - P-013646/2013

Op haar website kondigde de Commissie op 20 november aan dat de EU 1 miljoen euro uittrekt van het TEN-T programma voor studies in het kader van de "optimalisering van de Brusselse ring". Op haar website geeft de Commissie aan studiewerk te financieren voor de aanpassing van de ring, waarvan het doel is "het scheiden van het lokaal en doorgaand verkeer, zonder bestaande weginfrastructuur uit te breiden". De Vlaamse regering besloot eind vorige maand (25.10.2013) weliswaar tot een verbreding van de ring rond Brussel met extra rijstroken. De mobiliteits- en milieu-impactstudies die aan de basis liggen van de beslissing van de Vlaamse regering gaan weldegelijk uit van bijkomende infrastructuur op ten minste delen van de ring. Dit terwijl het milieueffectenrapport over de verbreding van de ring aantoont dat hierdoor de Europese grenswaarden voor stikstofdioxide (Richtlijn 2008/50/EG) zelfs tegen 2020 niet gehaald zullen worden. Ook de uitstoot van fijn stof en broeikasgassen zou aanzienlijk verhogen. Bovendien gaat een verbreding van de Brusselse ring in tegen de logica van het transportwitboek dat de Commissie in 2011 voorstelde, dat inzet op duurzame stedelijke mobiliteit door middel van intelligente tolheffingen, investeringen in openbaar vervoer en betere stadsplanning.

1. Hoe komt het dat de Commissie het op haar website heeft over een aanpassing van de ring, "zonder bestaande weginfrastructuur uit te breiden", terwijl de Vlaamse regering heeft besloten tot een verbreding van de Brusselse ring? Kan het dat de Commissie niet volledig/juist geïnformeerd is over de plannen van de Vlaamse regering?

2. Indien dit het geval is, is de Commissie dan nog bereid 1 miljoen euro uit te trekken voor studies over een verbreding van de Brusselse ring, terwijl dit ingaat tegen de doelstellingen van de EU op het vlak van luchtkwaliteit, klimaat en mobiliteit?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS KALLAS op 21/01/2014 ***

Het besluit van de Commissie tot toekenning van financiële bijstand van de Unie voor studies met het oog op de “optimalisering van de Brusselse Ring” in het kader van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) heeft tot doel bij te dragen tot vlotter verkeer en een betere verkeersveiligheid op de Brusselse ringweg overeenkomstig artikel 9 van de TEN-V-richtsnoeren . De studies omvatten, onder meer een nieuw ontwerp van de verkeersknooppunten, een gedeeltelijke verbreding van de ringweg en een milieu-effectbeoordeling (MER), die in 2014 wordt aangevat als voortzetting van de reeds zonder EU-steun uitgevoerde strategische milieustudies . In het MER zal bijzondere aandacht worden besteed aan de impact van de voorgestelde ingrepen, met name op het gebied van geluid, luchtkwaliteit, landschap en mensen.

De informatie op de website moest duidelijk maken dat het subsidiebesluit betrekking heeft op de voorbereidende studies en niet op eigenlijke werkzaamheden. De formulering zal worden verduidelijkt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?