AA
Etikettering van voedingswaarden en additieven in alcoholische dranken - vraag E-13022/2015

De recente ontdekkingen over de Friuli-wijnen in Noord-Italië, hebben aan het licht gebracht dat er in de wijnindustrie additieven gebruikt worden om het gistproces op gang te brengen. De consument kan echter over gebruikte additieven (zoals ook tannine, suikers en zuren) niets terugvinden op de labels van wijnflessen en andere alcoholische dranken. Dit zorgt ervoor dat de consument onwetend blijft en dus ook niet bewust wordt gemaakt van het feit dat alcohol negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. De noodzaak dat men de consument correct informeert over calorieën en toegevoegde waarden, wordt eveneens kort vermeld in de resolutie van het Europees Parlement van 29 april 2015.

Volgens artikel 16 uit de voedselinformatieverordening (Verordening (EU) nr. 1169/2011), moest de Commissie tegen 13 december 2014 een rapport uitbrengen dat zou evalueren hoe alcoholische dranken kunnen voldoen aan de verplichting informatie te geven betreffende ingrediënten en voedingswaarde. Voldeed de Commissie ondertussen aan deze verplichting? Zo ja, waar kan dit rapport geraadpleegd worden?

Wat gaat de Commissie doen om te antwoorden op dit voorval betreffende additieven in wijnen en alcoholische dranken en welke maatregelen zal de Commissie treffen?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

Overeenkomstig bijlage VIII van Verordening (EU) nr. 1308/2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten(1) en bijlage I A van Verordening (EG) nr. 606/2009 van de Commissie(2) mogen voor de productie van wijn bepaalde additieven worden gebruikt. De bovengenoemde wetgeving staat met name oenologische procedés toe waarbij additieven en technische hulpstoffen worden gebruikt. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de handhaving van de toepasselijke voorschriften van de EU-levensmiddelenwetgeving.

De Commissie bevestigt dat op basis van de voorschriften van Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten(3), alcoholische dranken zijn vrijgesteld van de verplichting om de lijst van ingrediënten te verstrekken, met uitzondering van additieven die een allergene werking kunnen hebben, zoals sulfieten.

Volgens artikel 16 van deze verordening moet de Commissie een verslag opstellen over de toepassing van deze voorschriften en over de voedingswaarde van alcoholische dranken. De Commissie heeft verkennende activiteiten ontplooid en voorbereidende gesprekken met de lidstaten gevoerd, maar er moet nog meer werk worden verricht voordat de Commissie tot het opstellen van het verslag kan overgaan en een datum voor de goedkeuring ervan kan geven.

 

(1)PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671.
(2)PB L 193 van 24.7.2009, blz. 1.
(3)PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?