AA
Erkenning van de negatieve gevolgen van allergische aandoeningen - Parlementaire vraag P-001011/2014

Meer dan 150 miljoen EU burgers hebben te lijden onder chronische allergische aandoeningen waarvan de helft niet wordt gediagnosticeerd vanwege een gebrek aan kennis en een tekort aan medisch specialisten. Meer dan 100 miljoen European lijden aan allergische rhinitis en 70 miljoen Europeanen aan astma, de meest voorkomende niet-overdraagbare ziekte bij kinderen en de belangrijkste oorzaak van eerstehulpbezoeken en ziekenhuisopnamen van kinderen. Meer dan 17 miljoen Europeanen lijden aan voedselallergieën of ernstige allergieën, waardoor zij het risico lopen op acute aanvallen of anafylaxie die levensbedreigend kunnen zijn. Allergieën vormen een onderschatte oorzaak van ongezond oud worden en hebben ernstige gevolgen voor sociale, professionele en onderwijsprestaties, met name bij kinderen, en leiden aldus tot sociale en economische ongelijkheden.

1. Is de Commissie bereid om op dit gebied de samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten aan te moedigen?

2. Is de Commissie bereid om het volgende te bevorderen:

a) nationale allergieprogramma´s ter vermindering van de negatieve gevolgen van de ziekte en ongelijkheden op gezondheidsgebied;

b) opleidingen met betrekking tot allergieën en multidisciplinaire zorgplannen ter verbetering van het ziektebeheer;

c) het gebruik van preventieve en tolerantiebevorderende methoden voor de behandeling van allergieën;

d) wetenschappelijk onderzoek naar directe en indirecte risicofactoren voor allergieën, met inbegrip van vervuiling?

3. Welk soort maatregelen is de Commissie bereid te nemen om deze kwesties aan te pakken?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS BORG op 03/03/2014 ***

De Commissie moedigt samenwerking en coördinatie tussen de lidstaten op het gebied van chronische ziekten in het algemeen aan via de cofinanciering van een gezamenlijk optreden ter bestrijding van obstakels voor de preventie, screening en behandeling ervan.

Daarnaast bereidt de Commissie een EU-top over chronische ziekten voor om de tot dusver genomen maatregelen te analyseren en acties met een duidelijke toegevoegde waarde voor de EU te identificeren. Verder steunt de Commissie EU-maatregelen ter bevordering van gezondere eetgewoonten en levensstijlen (zie de EU-strategie voor aan voeding, overgewicht en obesitas gerelateerde gezondheidskwesties ).

Bij de herziening van de wetgeving inzake de etikettering van levensmiddelen werd speciale aandacht besteed aan informatie over de aanwezigheid van ingrediënten die allergieën of overgevoeligheid veroorzaken. Krachtens Verordening (EU) nr. 1169/2011 is de verplichte etikettering van allergenen uitgebreid naar alle niet-verpakte voedingsmiddelen. De verordening bepaalt ook dat de aanwezigheid van allergenen op niet-geclassificeerde mengsels moet worden vermeld.

Dankzij de REACH-verordening kunnen sommige allergenen worden geïdentificeerd als zeer zorgwekkende stoffen die moeten worden goedgekeurd, en waarvan de risico's van het gebruik of de aanwezigheid in producten moeten worden bestreden via beperking, zoals ook gebeurt voor, bijvoorbeeld, dimethylfumaraat . Daarnaast moeten er relevante etiketteringsystemen voor de aanwezigheid van allergenen in textiel worden overwogen, en moeten alternatieven voor deze stoffen worden ontwikkeld. De Commissie onderzoekt ook methoden voor het testen van allergenen in afgewerkte textielproducten.

Via het 7e kaderprogramma voor onderzoek heeft de Commissie meer dan 79,5 miljoen euro geïnvesteerd in onderzoek naar allergieën en atopische ziekten. Via Horizon 2020 zullen er verdere mogelijkheden voor de ondersteuning van dit onderzoeksgebied worden geboden.

----------------------------------
(1) COM(2007) 279
(2) PB L 304 van 22.11.2011, blz. 18.
(3) Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van chemische stoffen
(4) Verordening (EU) nr. 412/2012 van de Commissie van 15 mei 2012.
(5) COM(2011) 808 definitief, COM(2011) 811 definitief
(6) http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?