AA
Elektrische straling van hoogspanningslijnen - schriftelijke vraag E-6411/09

Onderzoeken tonen aan dat de kans op ziektes als leukemie en kanker groter is, naarmate men dichter bij hoogspanningslijnen woont.

De Raad deed in 1999 reeds aanbevelingen om de nodige voorzorgen te nemen bij blootstelling aan elektromagnetisch straling ter bescherming van het publiek. De Raad baseerde zich hiervoor op uitvoering onderzoek.

De Commissie antwoordde in 2007 dat het volgen van deze aanbevelingen tot de verantwoordelijkheid van de lidstaten behoort, maar erkent wel de gevolgen voor de gezondheid. Ze vaardigde met het oog daarop richtlijn 2004/40/EC uit in het kader van veiligheid en gezondheid op het werk.

In een resolutie van april 2009 wijst het EP op de noodzaak om de aanbevelingen te herzien, alweer op basis van onderzoek.

Hoeveel onderzoeken wil de Commissie nog afwachten vooraleer effectief en daadkrachtig op te treden? Kan de Commissie specificeren op welke onderzoeksresultaten zij wacht en van welke instanties?

Is de Commissie van plan om in deze legislatuur de hoger vernoemde richtlijn uit te breiden naar het brede publiek (en niet enkel werknemers beschermen)?

Kan de Commissie de werkelijke reden aanhalen van haar getalm ten aanzien van deze kwestie?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS VASSILIOU

In tegenstelling tot de gezondheid op het werk behoort de bescherming van het grote publiek tegen elektromagnetische velden niet tot de bevoegdheden die door het Verdrag aan de EU worden verleend. Het enige Europese regelgevende document is de niet-bindende Aanbeveling 1999/519/EG van de Raad van 12 juli 1999 over de beperking van de blootstelling van het grote publiek aan elektromagnetische velden (0 Herz - 300 GHz). De autoriteiten van de lidstaten zijn verantwoordelijk voor het treffen van alle noodzakelijke maatregelen om de gezondheid van het publiek te beschermen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?