AA
Democratische controle op de Codex Alimentarius - opvolgingsvraag E - 001111/2011

Verwijzend naar de door mij ingediende schriftelijke vraag E-5017/09 werd de Commissie de vraag gesteld naar de ondoorzichtige werking van de Codex Alimentarius en het gebrek aan democratische controle waaraan deze VN-organisatie onderworpen wordt. Aangezien de normen, vastgelegd in de CA, gebruikt kunnen worden in handelsgeschillen voor de Wereldhandelsorganisatie (WTO) is het zeer belangrijk om democratische controle op de werking van de CA te waarborgen. Gezien het feit dat de jaarvergadering van de Codex Alimentarius Commission (CAC) plaatsvond van 5 tot 9 juli 2010 in Genève en de doorzichtigheid en democratische controle van de organisatie nog steeds niet gewaarborgd wordt, blijken volgende opvolgingsvragen met het oog op democratisch toezicht noodzakelijk.

1. Wat betroffen de agendapunten van deze vergadering? Heeft de Commissie, als volwaardig lid van de Codex Alimentarius, deelgenomen aan de voorafgaande coördinatievergaderingen? Wat was de invloed van de Commissie op de agendapunten?

2. Wat zijn de voornaamste beslissingen van de jaarvergadering van de Codex Alimentarius Commission (CAC) die plaatsvond van 5 tot 9 juli in Genève, die relevant zijn voor de EU-lidstaten?

3. Kan de Commissie ons de notulen van de vergadering bezorgen?

4. Wat is de directe impact van de beslissingen op bestaande of toekomstige EU-wetgeving?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS DALLI (op 17 maart 2011) ***

1. De agenda van de 33e jaarvergadering (5-9 juli 2010) van de Commissie van de Codex Alimentarius (CAC) is samen met de EU-standpunten ten opzichte van de verscheidene agendapunten gepubliceerd op de Europa-website.

De Commissie stelt de EU-standpunten op voor vergaderingen van de CAC of andere Codexbijeenkomsten in nauwe samenwerking met de lidstaten en conform de procedures van Besluit 2003/822/EG (1) van de Raad.

2. De volgende beslissingen van de 33e CAC-jaarvergadering zijn het meest relevant voor de EU:

— het uitstel van de invoering van maximumresidugehaltes voor ractopamine;

— de oprichting van een nieuwe taskforce om Codexrichtsnoeren uit te werken omtrent het voederen van dieren;

— de vaststelling van een Codexnorm voor appels;

— de vaststelling van een wijzing van de Codexnorm voor gefermenteerde melk;

— de vaststelling van principes en richtlijnen voor het beoordelen van buitenlandse inspectie- en certificatiesystemen;

— de vaststelling van prestatiecriteria en de validering van methoden voor specifieke DNA-sequenties;

— de vaststelling van de Gedragscode voor internationale voedselhandel;

— de invoering van maximumniveaus voor melamine.


3. Het volledige verslag van de 33e CAC-jaarvergadering is beschikbaar op de Codex Alimentarius-website.

4. Codexnormen en gerelateerde teksten zijn vrijwillig en niet-verbindend voor Codexleden. Ze kunnen worden gebruikt in de context van handelsgeschillen die worden voorgelegd aan de Wereldhandelsorganisatie (WTO), maar het wettelijk kader van de WTO voorziet expliciet in bepalingen die de op wetenschappelijke gronden en/of andere legitieme factoren invoering van sanitaire en fytosanitaire maatregelen toestaan die voor een betere bescherming zorgen.

(1) Besluit 2003/822/EG van de Raad van 17 november 2003 inzake de toetreding van de Europese Gemeenschap tot de Commissie van de Codex alimentarius, PB L 309 van 26.11.2003.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?