AA
De rol van de Commissie in de lopende OESO/DAC-discussies over de herziening van de definitie van ODA en de criteria voor de concessionaliteit van ODA - Parlementaire vraag P-002368-14

De Commissie voor Ontwikkelingsbijstand (DAC) van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) beraadt zich momenteel over de definitie van officiële ontwikkelingshulp (ODA) en de criteria voor de concessionaliteit van ODA. Zo buigt de OESO/DAC zich momenteel over een herziening van de voorwaarden waaronder donoren ontwikkelingshulpschenkingen en -leningen als ODA moeten aangeven. De herziene criteria zouden uiterlijk in december 2014 kunnen worden vastgesteld. Herziene ODA-criteria zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor de rapportering van ODA, de doeltreffendheid van de hulp en de vergelijkbaarheid van de desbetreffende gegevens, en derhalve ook voor het EU-ontwikkelingsbeleid, de EU-verbintenissen inzake ontwikkelingshulp en de Europese coördinatie op dit gebied. De EU is lid van de OESO/DAC.

1. Welk standpunt neemt de Commissie binnen de OESO/DAC in ten aanzien van de herziening van de definitie van ODA en de criteria voor de concessionaliteit van ODA?

2. De Commissie pleit meer en meer voor een mix van beschikbare middelen en het mobiliseren van particuliere middelen voor ontwikkeling, zoals vastgelegd in de Agenda voor verandering, de agenda voor de financiering van ontwikkelingshulp na 2015 en het meerjarig financieel kader 2014-2020. Is de Commissie in die context ook voorstander van ruimere ODA-criteria, met meer ruimte voor leningen en innoverende financieringsmechanismen?

3. Hoe stelt de Commissie haar standpunt voor OESO/DAC-bijeenkomsten vast? In hoeverre houdt zij daarbij rekening met het standpunt van de lidstaten?

4. Gezien het belang van een mogelijke herziening van de definitie van ODA voor het EU]ontwikkelingsbeleid dient de Commissie ontwikkelingssamenwerking van het Parlement nauw bij de voorbereiding van het EU-standpunt in de OESO/DAC-onderhandelingen over de definitie van ODA te worden betrokken. Zal de Commissie erop toezien dat dit gebeurt?


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS PIEBALGS op 03/04/2014 ***

Op de in december 2012 gehouden bijeenkomst op hoog niveau van de Commissie voor Ontwikkelingsbijstand van de OESO (DAC), werd er aan deze Commissie het mandaat gegeven om onder meer een voorstel uit te werken voor een nieuwe maatregel inzake de totale overheidssteun voor ontwikkelingshulp, het verkennen van manieren om rekening te houden met zowel de „inspanning van de donoren” als de „belangen van de afnemer”, en om een onderzoek in te stellen naar de noodzaak om het concept officiële ontwikkelingshulp (ODA) te moderniseren (1). De EU draagt bij aan deze besprekingen samen met de andere DAC-leden, waaronder 19 EU-lidstaten (LS).

In de besprekingen heeft de EU tot nu toe gewezen op de noodzaak om bij de besprekingen rekening te houden met de periode na 2015. Daarom heeft de EU ook opgeroepen om voorzichtig te plannen en moedigt ze de DAC aan zich in de eerste fase van de werkzaamheden te concentreren op belangrijke statistische bouwstenen. Zij heeft ervoor gepleit om alle overheidsactiviteiten die ontwikkelingsamenwerking ondersteunen, in een gemoderniseerde ODA-maatregel op te nemen. Dit omvat ook innovatieve financiële instrumenten die momenteel nog niet als ODA worden beschouwd (bv. garanties).

De Commissie vertegenwoordigt de EU in de DAC. Bij het uitoefenen van haar uitvoerende bevoegdheid bereidt de Commissie de EU-standpunten voor DAC-bijeenkomsten voor, op basis van breed overleg tussen de diensten van de Commissie.

Om de prioriteiten van de EU te coördineren met die van de lidstaten, tracht de Commissie ook consensusvorming tussen de lidstaten te vergemakkelijken op basis van artikel 210 VWEU (2), onder meer door het organiseren van technische seminaries voor nationale deskundigen en in het kader van de besprekingen over de financiering van de ontwikkelingshulp in de Raad.

De Commissie is verheugd over het belang dat het Parlement hecht aan de lopende DAC-discussie en is bereid deze kwestie verder te bespreken met de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE) wanneer het de laatstgenoemde schikt.

----------------------------------
(1) http://www.oecd.org/dac/HLM%20Communique%202012%20final%20ENGLISH.pdf
(2) http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ccccda77-8ac2-4a25-8e66-a5827ecd3459.0023.02/DOC_1&format=PDF, artikel 210.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?