AA
De impact van de geplande verbreding van de Brusselse ring door Vlaanderen en de Europese luchtkwaliteitsnormen - parlementaire vraag E-013679/2013

Om de luchtvervuiling tegen te gaan en de daaraan verbonden schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu tot een minimum in te perken, voert de EU sinds 1996 beleid rond schonere lucht voor Europa. De in Richtlijn 2008/50/EG vastgelegde grenswaarden voor schadelijke stoffen dienen sinds 2010 nageleefd te worden. De Commissie keurde op 6 juli 2012 voor Vlaanderen een aanvraag goed tot 5 jaar uitstel voor het halen van de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) op basis van een luchtkwaliteitsplan dat uitstippelt hoe Vlaanderen de normen in 2015 wél zal halen. Vlaanderen houdt zich echter niet aan dit luchtkwaliteitsplan. De belangrijkste maatregel van het plan (ongeveer 80% van de geplande vermindering van de NO2-uitstoot), namelijk een kilometerheffing voor vrachtverkeer, werd uitgesteld van 2013 tot 2016. Bovendien besliste de Vlaamse regering op 25 oktober 2013 tot een verbreding van de ring rond Brussel. De verbreding van de ring is niet opgenomen in het luchtkwaliteitsplan. Dit terwijl het milieueffectenrapport over de verbreding van de ring aantoont dat hierdoor de Europese luchtkwaliteitsnormen zelfs tegen 2020 niet gehaald zullen worden. Vlaanderen bereidt deze plannen sinds 2008 voor en had de Commissie reeds bij de uitstelaanvraag op de hoogte kunnen brengen. Brussel is in permanente overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide.

1. Is de Commissie op de hoogte van het niet uitvoeren van belangrijke maatregelen van het Vlaamse luchtkwaliteitsplan en van de beslissing van de Vlaamse regering om de Brusselse ring uit te breiden en de bijhorende effecten voor het halen van de stikstofgrenswaarden?

2. Wat is de Commissie bereid te doen aan het niet naleven van de gemaakte afspraken met de Commissie door Vlaanderen en de permanente overschrijding van de grenswaarden door Brussel? Kan de Commissie het toegestane uitstel voor Vlaanderen intrekken?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS POTOCNIK op 11/02/2014 ***

1. De Commissie is alleen op de hoogte van het voornemen om een nieuw ontwerp van overbelaste knooppunten en daaraan gerelateerde verbreding van bepaalde wegen te onderzoeken, maar niet van een definitief besluit. Een verbreding van de ring zou een milieueffectbeoordeling (MER) moeten ondergaan, waarvan de uitvoering volgens bij de Commissie beschikbare informatie gepland staat voor 2014. Bij de MER moet specifiek aandacht worden besteed aan verwachte effecten, in het bijzonder op geluidsoverlast, luchtkwaliteit, landschap en mensen. Verder verwijst de Commissie het geachte Parlementslid naar haar antwoord op schriftelijke vraag P-13646/13 .

2. Het besluit van de Commissie waarnaar het geachte Parlementslid verwijst, is alleen van toepassing op de haven en de agglomeratie van Antwerpen. Het stelt Vlaanderen noch de regio Brussel vrij van hun verplichtingen volgens Richtlijn 2008/50/EG . Als de jaarlijkse grenswaarden voor NO2 worden overschreden, zal de Commissie de kwestie onderzoeken en passende maatregelen vaststellen, zoals zij al heeft gedaan voor de PM10-daggrenswaarde.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?