AA
Criteria voor de evaluatie van de zelfregulerende aanpak inzake de etikettering van alcoholhoudende dranken

Onlangs heeft de Commissie met grote vertraging haar verslag gepubliceerd betreffende de verplichte etikettering van de lijst van ingrediënten en de voedingswaardevermelding van alcoholhoudende dranken (COM(2017)0058), waarin zij de industrie verzoekt binnen een jaar na de goedkeuring van het verslag een voorstel voor zelfregulering in te dienen dat voor de hele sector van alcoholhoudende dranken zou gelden.

Deze aanpak staat haaks op de bestaande dwingende verplichtingen voor de meeste andere voedingsproducten en druist in tegen de wensen van het Europees Parlement, een groot aantal deskundigen uit de lidstaten en volksgezondheids‐ en consumentenorganisaties, die allemaal aandringen op etiketteringsvoorschriften. Het hoeft geen betoog dat het uitblijven van een wetgevingsvoorstel zeer teleurstellend is.

Toch was het verheugend om in een gedachtewisseling op 29 mei 2017 in het Parlement te horen dat de Commissie zich ertoe verbindt ervoor te zorgen dat de informatie op het eigenlijke productetiket wordt gegeven.

Een aantal alcoholproducenten geven momenteel online voedingswaarde-informatie per portie zonder deze ook per 100 ml te geven. Dit is uit hoofde van Verordening (EU) nr. 1169/2011 niet toegestaan.

1. Kan de Commissie bevestigen dat zij, in het kader van haar voorgestelde zelfregulerende aanpak, zal aandringen op informatie per 100 ml op het etiket en dat zij alternatieve etiketteringsvormen alleen zal toestaan als aanvulling op de 100 ml-methode?

2. Kan zij ook zeggen op basis van welke andere criteria zij het voorstel van de industrie zal beoordelen?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

1. In het verslag van de Commissie betreffende de etikettering van alcoholhoudende dranken worden de producenten van deze dranken ertoe opgeroepen om binnen een jaar een gezamenlijk voorstel voor zelfregulering te ontwikkelen dat erop gericht is om op alle alcoholhoudende dranken de lijst van ingrediënten en de voedingswaarde-informatie te vermelden. In Verordening (EU) nr. 1169/2011 zijn in dit verband regels vastgesteld voor de vermelding van de lijst van ingrediënten en de voedingswaarde, ook als die op vrijwillige basis worden verstrekt. Met name de voedingswaardevermelding moet per 100 g of per 100 ml worden uitgedrukt. Tegelijkertijd belet de wetgeving het de exploitanten niet deze informatie in een andere vorm uit te drukken, zoals per portie. De door de sector voorgestelde aanpak kan aanvullende aanwijzingen leveren over de mate waarin vermeldingen door de consument worden begrepen.

2. De industrie moet een antwoord bieden op de behoeften en verwachtingen van de consument. De Commissie zal toezien op de robuustheid van de ontwikkelde zelfregulering en de mate van naleving door en betrokkenheid van de sector.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?