AA
Consultatie van de Europese Commissie over ISDS - Parlementaire vraag P-004943/2014

De Europese Commissie (EC) lanceerde op 27 maart 2014 een publieke consultatie over investeringsbescherming en -arbitrage (ISDS) in het kader van het EU-VS vrijhandelsverdrag waarover momenteel onderhandeld wordt (TTIP). De EC verklaart dat zij dit nodig achtte gezien het "groeiende publieke debat en de toegenomen bezorgdheid over ISDS binnen het TTIP". In de publieke consultatie ontbreken echter fundamentele kwesties die in het publieke debat aangekaart worden. Zo wordt de eerste fundamentele vraag, of ISDS überhaupt in een handels- en investeringsverdrag met de VS dient opgenomen te worden, niet aangekaart in de consultatie. Dit is echter waar het publieke debat rond draait. Bovendien is de consultatie in een zo complex juridisch jargon opgesteld dat het zeer moeilijk is voor het brede publiek om aan de consultatie deel te nemen.

1. Waarom ontbreekt de meest fundamentele vraag, ISDS in de TTIP ja of nee, in de publieke consultatie?

2. Kan de Commissie onderbouwen waarom ISDS nodig is in een handels- en investeringsverdrag met de VS? Bestaat er systematische discriminatie van Europese investeerders in Amerikaanse gerechtshoven?

3. Waarom heeft de Commissie de publieke consultatie niet althans gedeeltelijk vereenvoudigd opgesteld, zodat het bredere publiek kan deelnemen aan de consultatie?

4. Kan de Commissie uitleggen waarom volgende aspecten niet opgenomen zijn in de consultatie en de voorgestelde verbeteringen aan de ISDS-bepalingen?
a. De rol en de voorrang van nationale rechtssystemen, waarbij ISDS arbitrage slechts toegepast zou kunnen worden na uitputting van de nationale rechtswegen.
b. Het waarborgen van de integriteit van de arbiters door de opzet van de ISDS tribunalen (in plaats van slechts via een "code of conduct") namelijk door bijvoorbeeld het aanpakken van het ad hoc karakter van de tribunalen en het feit dat arbiters per uur betaald worden.


*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS DE GUCHT op 28/05/2014 ***

In de onderhandelingsrichtsnoeren voor het trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen (TTIP) dat in juni 2013 door de lidstaten werd bekrachtigd, is ook de beslechting van geschillen tussen investeerders en staat (ISDS) opgenomen. De openbare raadpleging over investeringsbescherming en ISDS beoogt standpunten te verzamelen over een aantal innovatieve elementen die de bezorgdheid in verband met ISDS binnen het TTIP aanpakken. Het doel hiervan is om een goed evenwicht te garanderen tussen de bescherming van investeerders en de instandhouding van het recht en het vermogen van de EU om regelgeving uit te vaardigen in het algemeen belang.

Er bestaan gevallen van discriminatie tegen buitenlandse investeerders in lokale rechtbanken van de VS. Aangezien de bepalingen inzake investeringsbescherming van een overeenkomst tussen de EU en de VS niet rechtstreeks afdwingbaar is in de rechtbanken van de VS, is de beslechting van geschillen tussen investeerders en de staat het enige instrument om de bepalingen inzake investeringsbescherming van zo'n overeenkomst af te dwingen.

De Commissie heeft alle mogelijke inspanningen gedaan om de belangrijkste technische en complexe betrokken kwesties toe te lichten in de aankondiging en de vragenlijst van de raadpleging. Een te eenvoudige weergave van de belangrijkste punten zou het doel van de raadpleging ondermijnen en zou de Commissie niet in staat hebben gesteld na te denken over en verder te bouwen op de standpunten van het publiek.

De twee aspecten die door het geachte Parlementslid worden vermeld (d.w.z. de relatie met nationale rechtbanken en de integriteit van arbiters) worden door de openbare raadpleging in de vragen 7 en 8 behandeld. Respondenten krijgen de kans te reageren op en verbeteringen voor te stellen voor de benadering van de Commissie ten aanzien van deze twee kwesties.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?