AA
Calorielabels met equivalent aan beweging - vraag 3174/16

Obesitas is één van de grootste gezondheidsuitdagingen van deze tijd. Etiketten die het aantal calorieën weergeven zijn daarom noodzakelijk om een gedragsverandering te bereiken. Toch zijn er signalen die er op wijzen dat de huidige manier waarop de informatie wordt weergegeven niet volstaat. Een onderzoek in de UK laat bijvoorbeeld uitschijnen dat 44 % van de ondervraagden de huidige informatie verwarrend vindt. Om deze redenen is het belangrijk dat we kritisch blijven kijken naar de manier waarop we consumenten van informatie voorzien.
Om gedragsverandering te bereiken bij de consument moet de informatie eenvoudig worden weergegeven. We vragen daarom of de Commissie mogelijkheden ziet in het voorstel van de Britse Gezondheidsraad om etikettering te ontwikkelen waarop de calorieën met een equivalent aan beweging staan weergegeven.
Deze manier van labelen is volgens ons bevattelijk en verschilt van huidige etiketteringssystemen doordat het consumenten aanzet een gezonde activiteit te ondernemen.
Zal de Commissie de effectiviteit van de huidige manier van labelen onderzoeken?
Zal de Commissie een studie uitvoeren naar de mogelijkheden en beperkingen van het door de Britse Gezondheidsraad voorgestelde systeem?
Indien blijkt dat de huidige manier van labelen onvoldoende is om gedragsverandering te bereiken, is de Commissie dan bereid om dit etiketteringsvoorstel te overwegen?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De voedingswaarde-etikettering is in de EU geregeld door Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, die met ingang van 14 december 2016 volledig van toepassing wordt. De Commissie heeft in de nabije toekomst geen beoordeling van deze verordening gepland omdat zij nog niet volledig is uitgevoerd en omdat met het oog op een beoordeling voldoende tijd nodig is opdat de effecten van de verordening zich zouden kunnen ontwikkelen.

Ingevolge Verordening (EU) nr. 1169/2011 kunnen voor de voedingswaardevermelding voor een levensmiddel op vrijwillige basis extra uitdrukkings- en presentatievormen worden gebruikt. De Commissie moet uiterlijk op 13 december 2017 een verslag indienen bij het Europees Parlement en de Raad over het gebruik van verschillende uitdrukkings- en presentatievormen, hun gevolgen voor de interne markt en over de vraag of verdere harmonisering op dit gebied wenselijk is. De Commissie is niet voornemens de mogelijke voordelen en tekortkomingen van de verschillende labelsystemen buiten de context van bovengenoemd verslag individueel te onderzoeken en te beoordelen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?