AA
Bijkomende vraag afvalverwerkingsinstallatie El Campello - parlementaire vraag E - 000271/2011

Verwijzend naar parlementaire vraag E-6146/2010 ingediend door Willy Meyer op 27 juli 2010 betreffende de afvalverwerkingsinstallatie in El Campello (Alicante, Spanje), werd de Commissie de vraag gesteld naar de gebrekkige afvalverwerking door dit bedrijf, die vervuiling van het gebied en last voor omwonenden tot gevolg heeft. Meer bepaald werd de vraag gesteld of de activiteiten van het bedrijf in kwestie voldoen aan de Europese milieuregelgeving.

In haar antwoord van 8 september 2010 gegeven door Mr. Potocnik, stelde de Commissie dat zij niet op de hoogte was van deze zaak en om bijkomende uitleg verzocht bij de Spaanse autoriteiten. Inmiddels werd echter nog geen bijkomende informatie in verband met deze zaak ontvangen.

Ondertussen bereiken ons berichten dat in El Campello afvalstortingen vanuit Italië plaatsvinden, waarvan beweerd wordt dat dit eveneens plaatsvindt met Europese subsidies. In de lokale pers verschijnen tevens artikels omtrent de last die omwonenden nog steeds ondervinden van het bedrijf in kwestie.

1. Heeft de Commissie reeds bijkomende informatie ontvangen van de Spaanse autoriteiten om haar oordeel op te baseren?

2. Klopt het gerucht dat eveneens vanuit Italië afval verwerkt wordt in El Campello met Europese subsidies?

3. Welke maatregelen denkt de Commissie te nemen indien uit de ontvangen informatie blijkt dat de afvalverwerkingsinstallatie niet voldoet aan de Europese milieunormen?

*** ANTWOORD VAN COMMISSARIS POTOCNIK (op 23 maart 2011) ***

Zoals meegedeeld in het antwoord op schriftelijke vraag E-6146/10 heeft de Commissie de bevoegde Spaanse autoriteiten gevraagd naar het beheer van de afvalverwerkingsinstallatie in El Campello in Alicante. In hun antwoord bij schrijven van 21 december 2010 hebben de Spaanse autoriteiten het volgende verklaard:

1. De exploitant van de installatie heeft een geldige vergunning, die op 19 juli 2005 is afgegeven door de „Dirección General de Calidad Ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda de la Generalitat Valenciana”. Voorts is voor dit project een milieueffectbeoordeling verricht overeenkomstig de MEB-richtlijn, als gewijzigd(1). Op basis van het resultaat daarvan is een gunstig besluit genomen.

2. In verband met de uitlogingsinstallatie en de installatie voor de productie van biomethaan hebben de Spaanse autoriteiten het bewijs geleverd dat beide installaties onder normale omstandigheden functioneren.

3. Op de vraag welke maatregelen zijn genomen om geurhinder en mogelijke negatieve effecten van percolaat op het grondwater te voorkomen, hebben de Spaanse autoriteiten geantwoord dat deze installatie is gebouwd volgens het referentiedocument over beste beschikbare technieken voor de sector afvalbehandeling („BREF on Waste Treatment Industries”), dat is opgesteld door het Europees Bureau voor geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (IPPC).

De installatie beschikt over drie biofilters voor het reinigen van de uit de afvalverwerkingsinstallatie afkomstige gassen. Daarnaast is er een installatie voor de productie van biomethaan en een fakkel om in noodgevallen gas af te fakkelen. De stortplaats zelf is uitgerust met een buizenstelsel dat het uit het stort afkomstige gas afvangt. Dit gas wordt vervolgens via fakkels afgefakkeld. Tot slot heeft het percolaatreservoir een flexibele afsluiting die geuremissies afvangt. Die worden vervolgens met biofilters behandeld.

Voorts is meegedeeld dat de exploitant sinds de oprichting van de installatie meer dan twintig correctiemaatregelen heeft genomen waarop de gemeente en de „Conselleria” hadden aangestuurd. Daarnaast zijn in de installatie controles verricht om de goede werking ervan te verifiëren. Er hebben geurstudies plaatsgevonden en er zijn maatregelen genomen om de geur te beperken. Uit dit alles is geconcludeerd dat het door de installatie veroorzaakte geurniveau aanzienlijk verbeterd is. Dit strookt met de richtlijn inzake het storten van afvalstoffen(2), waarin is bepaald dat maatregelen moeten worden genomen om onder meer de geuremissies tot een minimum te beperken.

4. Met betrekking tot de ligging van de stortplaats is verklaard dat de betrokken EU-regelgeving in acht is genomen: het stort ligt in een geschikt gebied overeenkomstig de afvalbeheerplannen die volgens de kaderrichtlijn betreffende afvalstoffen(3) zijn opgesteld, en de locatie voldoet aan de eisen van bijlage I bij de richtlijn inzake het storten van afvalstoffen.

5. Tot slot hebben de bevoegde nationale en regionale autoriteiten de Commissie ervan in kennis gesteld dat de afvalverwerkingsinstallatie van El Campello geen financiële steun van de EU uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling of het Cohesiefonds heeft ontvangen.

Op grond van de bovenstaande informatie komt de Commissie tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat de EU-regelgeving in de afvalverwerkingsinstallatie van El Campello is overtreden.

(1) Richtlijn 85/337/EEG van de Raad. PB L 175 van 5.7.1985.
(2) Richtlijn 1999/31/EG. PB L 182 van 16.7.1999.
(3) Richtlijn 2008/98/EG (tot intrekking van Richtlijn 2006/12/EG). PB L 312 van 22.11.2008.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?