AA
Bestrijding van btw-carrousels en de handel in emissierechten - parlementaire vraag E-9083/2010

De handel in koolstofemissies is als dienst btw-plichtig en wordt geconfronteerd met fraude in de vorm van btw-carroussels. Een Europese aanpak dringt zich op omdat de geleden schade enorm is, het terugvorderen van de ontdoken btw erg tijdrovend en meestal ook hopeloos. Er bestaan diverse mogelijkheden om deze fraude te bestrijden: 1. Deze dienst, via een verordening, verplichtend onderwerpen aan regeling van de verlegging van heffing; 2. Het nultarief, via een verordening, verplichtend opleggen; 3. Deze dienst, via een verordening, verplichtend vrijstellen van de btw.

Deelt de Commissie de mening dat vooral de eerste optie de meest geschikte manier is om deze bijzondere vorm van fraude te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

Deelt de Commissie de mening dat de invoering van het nultarief in deze minder aangewezen is omdat het nultarief een specifiek en vooral uitzonderlijk tarief is?

Deelt de Commissie de mening dat ook een vrijstelling minder aangewezen is omdat deze haaks staat op de werkelijke inhoud en bedoeling van de vrijstellingen, die tot nu toe volgens de zesde richtlijn zijn gedefinieerd?

Ingeval de Commissie van oordeel is dat geen van bovenvermelde drie oplossingen toereikend is, kan de Commissie dan meedelen hoe deze vorm van btw-fraude daadwerkelijk bestreden kan worden? Is de Commissie tevens bereid alle lidstaten van deze problematiek op de hoogte te brengen, alle EU witwascellen over dit fenomeen te informeren, de onderling gelieerde natuurlijke en rechtspersonen in de registers van alle lidstaten te laten opsporen, informatie te verzamelen over de inhoud van het handelsdossier van de verdachte natuurlijke en rechtspersonen in de registers van alle EU-lidstaten en hun registratie daar en alle verdachte nieuwe EU-inschrijvingen te laten opvolgen en controleren?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS SEMETA (op 16 december 2010)

Zodra het de Commissie ter kennis was gebracht dat er btw-fraude werd gepleegd in het emissiehandelssysteem, heeft zij bij wijze van spoedvoorziening voorgesteld dat de lidstaten op facultatieve en tijdelijke basis een verleggingsregeling zouden kunnen toepassen voor de betaling van btw op de handel in emissierechten voor broeikasgassen.

Deze btw-fraudebestrijdingsmaatregel is op 16 maart 2010 door de Raad goedgekeurd en is van toepassing tot 30 juni 2015. De maatregel is in de tijd beperkt om de doeltreffendheid van het verleggingsmechanisme als instrument om dit soort btw-fraude te bestrijden, te kunnen evalueren. Andere mogelijkheden, waarnaar het geachte parlementslid in zijn vraag verwijst (nultarief, vrijstelling), zullen ook worden bekeken.

Voorts zij erop gewezen dat de Commissie op 1 december 2010 een groenboek over de toekomst van de btw heeft goedgekeurd. Daarin beschrijft zij verschillende manieren waarop btw-fraude kan worden voorkomen of bestreden. Een en ander moet uitmonden in politieke besluitvorming in verband met de te volgen aanpak en de bijbehorende praktische maatregelen.

De Commissie attendeert de lidstaten er regelmatig op dat zij aandacht moeten besteden aan fraudebestrijding. Daarnaast is er in de verordening inzake registers een reeks wijzigingen aangebracht om de fraude op de Europese koolstofmarkt te bestrijden. Deze maatregelen zijn officieel in werking getreden in oktober 2010, ofschoon sommige ervan eerder konden worden toegepast. Zo werden onder meer de eisen voor het openen van een rekening in het elektronische register aangescherpt en kregen de nationale administrateurs de bevoegdheid om de opening van een nieuwe rekening in het register te weigeren. De nationale administrateurs kunnen ook rekeningen afsluiten of de toegang ertoe opschorten, in voorkomend geval na een bezwaarprocedure. De regels inzake het verstrekken van gegevens uit het EU-register aan rechtshandhavings¬instanties en belastingdiensten moeten de misdaadbestrijding doeltreffender maken en aldus een ontradend effect hebben op potentiële fraudeurs in het algemeen. De Commissie is bereid om nationale rechtshandhavingsinstanties en Europol bijstand te verlenen om btw-fraude te bestrijden, en heeft dat al verschillende malen gedaan.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?