AA
Besluitvormingsproces voor de toelating voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders van plantaardige producten die met zogenoemde "nieuwe veredelingstechnieken" zijn verkregen

 

De Commissie heeft herhaaldelijk aangekondigd dat zij een juridische interpretatie van Richtlijn 2001/18/EG zou publiceren betreffende de status van zeven van de zogenoemde „nieuwe veredelingstechnieken”. In een brief van juni 2015 heeft de Commissie de lidstaten gevraagd om zolang deze juridische interpretatie nog niet is gepubliceerd, geen toelating te geven voor de introductie in het milieu van planten die met deze technieken, die buiten het wetgevingskader voor genetisch gemodificeerde organismen vallen, zijn gemodificeerd. Voor zover wij weten, heeft de Commissie geen officiële verklaring afgelegd over het proces betreffende toekomstige invoer van producten van planten die met deze technieken zijn verkregen. Deze kwestie zal weldra aan de orde moeten worden gesteld, aangezien Cibus in 2015 SU Canola™, zijn eerste gewas dat door Oligonucleotides Directed Mutagenesis is verkregen, in Noord-Amerika in de handel heeft gebracht. 

1. Volgens welke procedure wordt toelating gegeven voor het gebruik in levensmiddelen en diervoeders van planten die met zogenoemde „nieuwe veredelingstechnieken” zijn verkregen zolang er geen juridische interpretatie van de status van deze planten als genetisch gemodificeerde organismen is? 

2. Kan de Commissie bevestigen dat deze producten niet de standaardprocedure voor de invoer van niet genetisch gemodificeerde producten zullen doorlopen, met name aangezien de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in haar advies van 26 januari 2012 met betrekking tot twee van deze technieken op specifieke risico's heeft gewezen?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

De Commissie heeft haar reflectie over het toepassingsgebied van de huidige wetgeving inzake genetisch gemodificeerde organismen (ggo's) nog niet voltooid. Zij benadrukt echter dat eventuele richtsnoeren voor de interpretatie die de Commissie geeft, niet bindend zijn en dat alleen het Hof van Justitie definitief uitspraak kan doen over de uitlegging van de EU-wetgeving. Wanneer producten onder het toepassingsgebied van de ggo-wetgeving vallen, zijn alle bepalingen betreffende de toelating voor gebruik in levensmiddelen en diervoeders van toepassing (1), ongeacht of de producten in de EU worden geproduceerd of worden ingevoerd.

 

(1) Zie met name Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?