AA
Belemmering recyclage inkt‐ en tonercartridges

De mogelijkheid om inkt‐ en tonercartridges te recycleren wordt bemoeilijkt door de producenten. Ondermeer door het aanbrengen van chips en overbodige vernieuwingen maken producenten de recyclage of hervullen van cartridges onmogelijk of ontzettend duur. Dit heeft als gevolg dat slechts 15-20 % van alle cartridges worden gerecycleerd en ruim 80 % op de vuilnishoop beland. Daarnaast zorgen producenten ervoor dat er geen andere, goedkopere, cartridges in hun printers passen, waardoor consumenten verplicht zijn de dure merkspecifieke patronen te kopen.

1. Is de Commissie bereid actie ondernemen tegen deze van praktijken, aangezien er geen technische redenen zijn voor het aanbrengen van chips en de constante updates en deze enkel het recyclagesysteem verhinderen en de consument benadelen?

2. Zal de Commissie wetgeving initiëren die de mechanismen aan banden leggen die recyclage van cartridges momenteel verhinderen, onder andere door de aanpassing van de WEEE-richtlijn en/of de RoHS-recastrichtlijn?

3. In schriftelijke vragen E-1445/2007 en E-0699/03 wordt verwezen naar het onderzoek van de Commissie naar de mogelijke schending van de mededingingsregels door producenten van printers en cartridges. Waar is dit onderzoek terug te vinden en welke stappen zijn er reeds ondernomen aan de hand van de resultaten van dit onderzoek?

Antwoord van Commissaris Vella

De Commissie heeft al verduidelijkt dat printercartridges met elektrische onderdelen die afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden om naar behoren te werken, binnen het toepassingsgebied van Richtlijn 2012/19/EU(1) betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en van Richtlijn 2011/65/EU(2) betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur (BGS) vallen. Bijgevolg moeten producenten voldoen aan de voorschriften van de AEEA-richtlijn, met inbegrip van de voorschriften voor productontwerp zoals vastgesteld in artikel 4, met name met oog voor het vergemakkelijken van het hergebruik, de ontmanteling en de nuttige toepassing van afval afkomstig van hun producten.

De Commissie zal nader onderzoek doen naar de door het geachte Parlementslid aangevoerde kwestie.

In 2009 heeft de Commissie op grond van het EU-mededingingsrecht de inkjetprintermarkten onderzocht en kwam zij tot de conclusie dat de waarschijnlijkheid van een inbreuk op het EU-mededingingsrecht als laag kon worden vastgesteld. Deze analyse werd bevestigd door het Hof van Justitie in zijn arrest in zaak C‐56/12 P.


(1) PB L 197 van 24.7.2012, blz. 38.
(2) PB L 174 van 1.7.2011, blz. 88.
 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?