AA
Aanbevelingen van het Europees Parlement over Duurzame Ontwikkeling hoofdstuk TTIP genegeerd door Europese Commissie | vraag E-014811/2015

Commissaris Cecilia Malmström beweert dat het voorgestelde hoofdstuk over de TTIP-onderhandelingen zowel inzake milieu als duurzame ontwikkeling en arbeid "de meest ambitieuze voorzieningen" bevat. Volgens Malmström "... stellen wij [de Europese Commissie] in de handelsbesprekingen tussen de EU en de VS een zeer ambitieuze aanpak van duurzame ontwikkeling voor. ...".
In een kritisch artikel in The Guardian wordt de verklaring van Malmström weerlegd en er wordt beweerd dat het nieuwe TTIP-hoofdstuk over duurzame ontwikkeling weinig meer dan vage zinnen en niet-bindende overeenkomsten bevat. Er wordt in de voorstellen van de Commissie geen melding gemaakt van het verplicht ratificeren van internationale milieuakkoorden. Ook vermeldt het voorstel dat "elke partij het recht heeft om zijn eigen duurzame ontwikkelingsbeleid en doelstellingen te formuleren". Volgens milieujuristen is dat een veel zwakkere positie dan de bepalingen die investeerders toestaan landen via een ISDS-mechanisme aan te klagen.
Terugkijkend op de door het Europees Parlement op 8 juli 2015 goedgekeurde resolutie over TTIP blijken er inderdaad maar twee volledige aanbevelingen overgebleven te zijn in het huidige TTIP-hoofdstuk (artikel 17 en 20).
1.    Hoe beoordeelt de Commissie de opmerkingen zoals geformuleerd in The Guardian?
2.    Waarom heeft de Commissie geen rekening gehouden met de overige aanbevelingen inzake duurzame ontwikkeling, zoals geformuleerd in de TTIP-resolutie van het EP van 8 juli 2015?

Antwoord van Commissaris Malmström

De Commissie is voornemens om met de VS te onderhandelen over een ambitieuze en uitgebreide handelsovereenkomst. Dit omvat een toekomstgerichte aanpak ter bevordering van duurzame ontwikkeling in overeenstemming met internationale en EU-strategieën op dit gebied. De Commissie voert onderhandelingen op basis van het door alle 28 lidstaten overeengekomen onderhandelingsmandaat. Zij heeft ook nota genomen van de overweldigende steun voor een kwalitatief hoogwaardige TTIP-overeenkomst (trans-Atlantisch partnerschap voor handel en investeringen) die het EP in zijn resolutie van 8 juli 2015 heeft uitgesproken, en heeft op de daarin vervatte aanbevelingen een antwoord geformuleerd in haar vervolgdocument van 21 oktober 2015 (1).

De Commissie herhaalt dat zij zich ertoe verbindt te onderhandelen over een uitgebreide, ambitieuze en innovatieve tekst over handel en duurzame ontwikkeling in het kader van het TTIP. Het in november 2015 bekendgemaakte ontwerpvoorstel van de EU is vooral gericht op de inhoudelijke arbeids- en milieuaspecten en biedt inzake deze kwesties de meest ambitieuze bepalingen die ooit aan een handelspartner zijn gepresenteerd. In lijn met onze aanpak in alle andere beleidsdomeinen zal het TTIP niets veranderen aan het recht van elk land om zijn eigen beleid voor duurzame ontwikkeling te formuleren en binnenlandse niveaus van arbeids- en milieubescherming vast te stellen die verder gaan dan de internationale verplichtingen. De EU is voornemens zich eerst op inhoudelijke werkzaamheden te richten en zal haar voorstellen voor de institutionele opzet, de betrokkenheid van het maatschappelijk middenveld en de handhaving van dit hoofdstuk in een later stadium presenteren.

Met betrekking tot de tekst die op 23 oktober in "The Guardian" werd gepubliceerd, merkt de Commissie op dat het ging om een eerder intern werkdocument en verwijst zij naar haar antwoord op schriftelijke vraag E-014217/2015.

(1) SP(2015)575

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?