Parlementaire tussenkomsten

AA
Vrouwen en hun rol in plattelandsgebieden

Vrouwen zijn bij uitstek agents of change en durven vaker dan hun mannelijke collega’s de omslag te maken naar een meer duurzame landbouw of naar meer differentiatie op het bedrijf via hoeveverkoop of hoevetoerisme. Ze verdienen daar alle mogelijke ondersteuning bij. Vrouwen zijn vaak de sterkhouders op een boerderij maar krijgen daar maatschappelijk niet altijd waardering voor. Ze zijn bijvoorbeeld mede-eigenaar, maar bouwen minder pensioenrechten op.
Dit verslag doet een aantal voorstellen om hen zichtbaarder te maken op de arbeidsmarkt. Zo vraagt de rapporteur aandacht voor de participatie van vrouwen in het managementteam, voor hun erfrecht of het recht op medezeggenschap. Hun plaats in besturen van plattelands- of landbouworganisaties kan meer worden belicht. Ook in het gemeenschappelijk landbouwbeleid is nog ruimte voor verbetering. Ondanks bestaande wetgeving inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid en bij het ouderschapsverlof, laat de naleving ervan te wensen over. Dus ook daar vraagt het verslag aandacht voor.
Opvallend is dat in de tekst het concept “gendergelijkheid” amper terug te vinden is, terwijl deze constructie juist een bredere invulling geeft aan rollen en het vrouwen minder in stereotypen duwt. De Groenen probeerden het begrip in de tekst te brengen. Ik ondersteun het verslag helemaal.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?