AA
Plannen van de EU voor adequate, veilige en duurzame pensioenen

De groene fractie steunt het streven van de Europese Commissie om de pensioenleeftijd aan te passen aan de gestegen levensverwachting en om landen daarbij te assisteren. Daarvoor zijn ondermeer betere arbeidsvoorwaarden, meer flexibiliteit voor oudere werknemers en bestrijding van discriminatie nodig.

De groenen willen verder dat de Europese Unie pensioenhervormingen in de juiste richting stimuleert. Daarbij is het zaak dat de Commissie zich scherper gaat verzetten tegen onbezonnen pensioenbezuinigingen. In Hongarije heeft de regering simpelweg het gespaarde pensioen van mensen genationaliseerd om aan Europese begrotingsregels te voldoen. Dat heeft helemaal niets met houdbaarheid te maken en moet dus onmogelijk worden.

Er is echter bezorgdheid over de plannen van de Europese Commissie om pensioenfondsen aan dezelfde regels te onderwerpen als verzekeraars. Een verscherpt toezicht op pensioenfondsen en de buffers die zij moeten aanhouden is nodig, zodat onder andere de kans op pensioenkortingen in de toekomst kleiner wordt. Maar het doel van de Europese Commissie is verkeerd. Niet concurrentie tussen verzekeraars en pensioenfondsen, maar een zekere pensioenvoorziening moet de beweegreden zijn voor verscherpt Europees toezicht.

De toekomstvisie van de Europese Commissie worden in de komende jaren in concrete beleidsvoorstellen omgezet.

PERSBERICHT VAN DE EUROPESE COMMISSIE

Pensioenen vormen tegenwoordig de belangrijkste bron van inkomsten voor ongeveer een vierde van de EU-bevolking, en ook de jongere Europeanen zullen er later in hun leven op terugvallen. Tenzij Europa zorgt voor fatsoenlijke pensioenen, zowel nu als in de toekomst, zullen miljoenen ouderen met armoede worden geconfronteerd. Europa vergrijst, want de mensen leven langer en hebben minder kinderen. Reeds volgend jaar begint de beroepsbevolking in de EU te slinken. De pensioenen verhogen de financiële druk op de nationale begrotingen, in het bijzonder met de extra belasting van de financiële en economische crisis. Om de inspanningen ter zake te ondersteunen, heeft de Europese Commissie een Witboek over adequate, veilige en duurzame pensioenen gepubliceerd. Daarin wordt onderzocht wat de EU en de lidstaten kunnen doen om de grote uitdagingen voor onze pensioenstelsels aan te pakken. Er wordt een aantal initiatieven onder de aandacht gebracht om goede omstandigheden te helpen scheppen zodat wie daartoe in staat is kan blijven werken en er een beter evenwicht wordt gecreëerd tussen de duur van de arbeidsloopbaan en de duur van het pensioen, maar ook om te garanderen dat mensen die naar een ander land verhuizen hun pensioenrechten kunnen behouden, en om mensen te helpen meer te sparen en te garanderen dat pensioenbeloften worden nagekomen en de mensen krijgen wat zij verwachten wanneer zij met pensioen zijn.

Bij de presentatie van het witboek aan de pers in Brussel zei László Andor , EU‑commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, het volgende: "Het is mogelijk om ook in de toekomst adequate pensioenen te garanderen indien wij onze verbintenissen nakomen om hervormingen door te voeren. Wij ondervinden nu de gevolgen van de vergrijzing: de babyboomers gaan met pensioen en er komen minder jongeren op de arbeidsmarkt. Maar het is niet te laat om deze uitdagingen aan te gaan ". De commissaris voegde daaraan toe dat het belangrijk is de pensioenleeftijd te verhogen omdat uit een recente Eurobarometer-enquête blijkt dat veel Europeanen zelfs na de pensioenleeftijd zouden blijven werken indien de omstandigheden daarvoor gunstig waren.

Dit Witboek wordt gepubliceerd in 2012, tijdens het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties, en bouwt voort op de resultaten van een brede raadpleging, die in juli 2010 werd geopend. In het Witboek komen verschillende beleidsgebieden aan bod, en het strookt volledig met de jaarlijkse groeianalyse 2012 van de Commissie. De maatregelen op Europees niveau zullen de nationale pensioenhervormingen ondersteunen en aanvullen. In het Witboek wordt met name voorgesteld om: betere kansen voor oudere werknemers te creëren door de sociale partners ertoe op te roepen werkplek- en arbeidsmarktpraktijken aan te passen en door het Europees Sociaal Fonds te gebruiken om oudere werknemers aan het werk te houden. Mensen de mogelijkheid bieden om langer te blijven werken is een van de belangrijkste aspecten van het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties 2012; aanvullende particuliere pensioenstelsels te ontwikkelen door de sociale partners ertoe aan te moedigen dergelijke stelsels op te zetten en de lidstaten ertoe aan te zetten fiscale en andere prikkels te optimaliseren; de veiligheid van aanvullende pensioenstelsels te verbeteren, onder meer door een herziening van de richtlijn inzake IBPV's (instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening) en betere consumentenvoorlichting; aanvullende pensioenen compatibel te maken met mobiliteit door wetgeving goed te keuren waardoor de pensioenrechten van mobiele werknemers worden beschermd en door de instelling van pensioentraceerdiensten in de hele EU te bevorderen. Zo kan ervoor worden gezorgd dat burgers informatie krijgen over hun pensioenrechten, alsook een prognose van hun inkomen na hun pensionering; lidstaten ertoe aan te moedigen een langer beroepsleven te bevorderen door de pensioenleeftijd te koppelen aan de levensverwachting, de toegang tot vervroegde uittreding te beperken en de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen te dichten; de adequaatheid, duurzaamheid en veiligheid van de pensioenen te blijven monitoren en de pensioenhervormingen in de lidstaten te steunen.

Achtergrond

De gepensioneerden vertegenwoordigen een aanzienlijk en snel groeiend deel van de EU-bevolking (120 miljoen mensen of 24% van de bevolking), vooral nu de babyboomers de pensioenleeftijd bereiken en het aantal mensen in de meest actieve leeftijdsgroep daalt. In 2008 waren er vier mensen in de beroepsactieve leeftijd (15-64 jaar) voor elke EU-burger van 65 jaar of ouder. Tegen 2060 zal die verhouding dalen tot twee op één. De gevolgen van de vergrijzing worden nog verergerd door de economische crisis. Nu reeds gaat een zeer groot deel van de overheidsuitgaven naar pensioenen: tegenwoordig is dat gemiddeld reeds 10% van het bbp, en in 2060 wordt het mogelijk 12,5% van het bbp. Met uitgaven voor overheidspensioenen die momenteel variëren van 6% van het bbp in Ierland tot 15% in Italië bevinden de landen zich echter in vrij verschillende situaties, hoewel zij met soortgelijke demografische uitdagingen worden geconfronteerd. De crisis treft de omslagstelsels doordat de werkgelegenheid daalt en er bijgevolg minder pensioenbijdragen worden betaald, en de op kapitaaldekking berustende regelingen worden getroffen door de dalende waarden van de activa en de lagere rendementen.

Ook al zijn in de eerste plaats de lidstaten bevoegd voor de pensioenstelsels, toch kan de EU helpen met wetgeving op gebieden die de werking van de interne markt betreffen, met financiële steun om oudere werknemers te helpen op de arbeidsmarkt te blijven, met beleidscoördinatie en door van elkaar te leren. De hervormingen van de pensioenstelsels worden geëvalueerd in de Europa 2020-strategie. In 2011 hebben 16 lidstaten een landenspecifieke aanbeveling in verband met pensioenen gekregen en hebben 5 andere lidstaten zich als onderdeel van hun memoranda van overeenstemming tot pensioenhervormingen verbonden (voor meer details, zie bijlage 3 van het Witboek).

Voor meer informatie :

Het Witboek over pensioenen

Eurobarometer over actief ouder worden

IP/12/16 + Mémo/12/10 over actief ouder worden

Website van de Europese Commissie over pensioenen — sociale zaken

Website van de Europese Commissie over pensioenen — interne markt

Website van de Europese Commissie over pensioenen — economische en financiële zaken

Zie ook

VNR (Video News Release): Bridging Europe's pensions gap

Video animation on pensions

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?