AA
Europese Commissie presenteert EU-agenda voor de rechten van het kind

Hoe kan de EU de rechten van het kind voor de rechter helpen beschermen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat beslissingen over grensoverschrijdende voogdijzaken zo snel mogelijk worden uitgevoerd? En hoe kunnen we voorkomen dat kinderen online worden gepest? De Europese Commissie heeft vandaag een EU-agenda voor de versterking van de rechten van het kind gepresenteerd, waarmee zij de beginselen van het EU-Handvest van de grondrechten in de praktijk omzet. De agenda bevat een aantal concrete maatregelen waarmee de EU toegevoegde waarde kan bieden aan het beleid inzake welzijn en veiligheid van kinderen, waaronder het bevorderen van kindvriendelijke justitie, het beter informeren van kinderen over hun rechten en het internet veiliger maken voor kinderen.

“De rechten van het kind zijn grondrechten,” aldus Viviane Reding , vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie. “De EU en haar 27 lidstaten moeten ervoor zorgen dat deze rechten worden beschermd en dat het belang van het kind het leidend beginsel is. Kindvriendelijke justitie moet er met name voor zorgen dat met de rechten van het kind rekening wordt gehouden wanneer kinderen met het gerecht in aanraking komen, als slachtoffer, als verdachte, of wanneer hun ouders scheiden en het niet eens zijn over de voogdij.”

Vicevoorzitter Antonio Tajani benadrukte de noodzaak om seksueel misbruik van kinderen door toeristen te bestrijden. “Seksueel misbruik is een misdaad, een grove schending van de menselijke waardigheid en van de lichamelijke en geestelijke integriteit van kinderen. We hebben op dat gebied behoefte aan gezamenlijke strategieën en internationale samenwerking, bewustmaking en krachtig optreden. In de recente mededeling van de Commissie over toerisme worden specifieke maatregelen voorgesteld om kindermisbruik te bestrijden,” voegde hij eraan toe.

In de vandaag gepresenteerde EU-agenda worden 11 maatregelen aangekondigd die de Commissie in de komende jaren zal nemen. Het initiatief heeft als doel te bevestigen dat de EU-instellingen en de lidstaten vastbesloten zijn om de rechten van het kind te bevorderen, te beschermen en na te leven in al het relevante EU-beleid, en om die rechten in concrete resultaten om te zetten. In de toekomst moet EU-beleid dat direct of indirect op kinderen betrekking heeft, worden ontwikkeld, uitgevoerd en gecontroleerd met inachtneming van het beginsel van het belang van het kind.

Kinderen kunnen met ernstige belemmeringen worden geconfronteerd wanneer zij met het gerecht in aanraking komen. Hun rechten kunnen zelfs worden geschonden wanneer zij met niet-kindvriendelijke rechtsstelsels in aanraking komen. Bovendien hebben bijzonder kwetsbare kinderen – die in armoede of sociale uitsluiting opgroeien of die gehandicapt zijn – behoefte aan speciale bescherming. In een voorstel over de bescherming van slachtoffers van misdrijven zal de Commissie bijzondere aandacht besteden aan kinderen, door waarborgen voor te stellen voor minderjarige verdachten en door de bestaande regels voor grensoverschrijdende voogdijzaken te herzien.

De Commissie zal kinderen die gebruikmaken van online-technologieën, actief beschermen en mondiger maken, en cyberpesten, kinderlokkerij, blootstelling aan schadelijke inhoud en andere onaangename ervaringen bij het gebruik van online- technologieën tegengaan. Om kinderen bewuster te maken en actief burgerschap te bevorderen, zal de Commissie op het EUROPA-portaal één enkel aanspreekpunt voor kinderen instellen met gemakkelijk toegankelijke informatie over kinderrechten en EU-beleid.

De maatregelen van de Commissie in verband met de rechten van het kind vormen een onderdeel van haar inspanningen voor de uitvoering van het Handvest van de grondrechten, dat juridisch bindend is voor EU-instellingen die wetgeving voorstellen en voor lidstaten die EU-wetgeving ten uitvoer leggen. In oktober 2010 heeft de Commissie een strategie vastgesteld voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van de bepalingen van het Handvest (IP/10/1348). Volgende maand zal zij het eerste jaarverslag over de grondrechten bekendmaken, waarin ook wordt nagegaan welke vooruitgang is geboekt in de toepassing van de rechten van het kind.

Achtergrond

Volgens het Verdrag van Lissabon moet de EU de bescherming van de rechten van het kind bevorderen. De rechten van het kind maken ook deel uit van de grondrechten die de EU moet naleven op grond van artikel 24 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie. Bovendien hebben alle 27 EU-lidstaten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind geratificeerd.

De strategie Europa 2020 (IP/10/225) en het actieplan van de Commissie ter uitvoering van het programma van Stockholm (IP/10/447) bevatten een visie voor de 21ste eeuw van een Europa waarin de kinderen van vandaag beter onderwijs zullen krijgen, alsook een betere toegang tot de diensten en middelen die zij nodig hebben om op te groeien, en een degelijke bescherming van hun rechten.

Meer informatie :

Rechten van het kind in de EU

Newsroom DG Justitie

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap

ANNEX

Overview of 11 actions

The Commission will contribute to making the justice systems in the EU more child-friendly and to improving children's well being notably by: adopting, in 2011, a proposal for a Directive on victims’ rights raising the level of protection of vulnerable victims, including children; tabling, in 2012, a proposal for a Directive on special safeguards for suspected or accused persons who are vulnerable, including children; revising, by 2013, the EU legislation facilitating the recognition and enforcement of decisions on parental responsibility with a view to ensuring, in the interest of the child, that decisions can be recognised and enforced as quickly as possible, including, where appropriate, the establishment of common minimum standards; promoting the use of the Council of Europe Guidelines of 17 November 2010 on child-friendly justice and taking them into account in future legal instruments in the field of civil and criminal justice; supporting and encouraging the development of training activities for judges and other professionals at European level regarding the optimal participation of children in judicial systems. supporting the exchange of best practices and the improvement of training for guardians, public authorities and other actors who are in close contact with unaccompanied children (2011-2014); paying particular attention to children in the context of the EU Framework for National Roma Integration Strategies, which will be adopted in spring 2011 and will notably promote the more efficient use of structural funds for the integration of Roma; strongly encouraging and providing support to all Member States to ensure the swift introduction and full functioning of the 116 000 hotline for missing children and the child alert mechanisms (2011-2012); supporting Member States and other stakeholders in strengthening prevention, empowerment and participation of children to make the most of online technologies and counter cyber-bullying behaviour, exposure to harmful content, and other online risks namely through the Safer Internet programme and cooperation with the industry through self-regulatory initiatives (2009-2014); continuing the implementation of the 2007 EU Guidelines on the Protection and Promotion of the Rights of the Child that focus on combating all forms of violence against children. The EU will also evaluate the implementation of the Guidelines. The EU will implement the EU Guidelines on Children and Armed Conflicts based on the 2010 Revised Implementation Strategy; setting up, in the course of 2011, a single entry point on EUROPA with information for children on the EU and on the rights of the child. The Commission will invite other EU institutions to join this initiative.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?