AA
EU ratificeert VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Met de formele ratificatie is de Europese Unie partij geworden bij het allereerste mensenrechtenverdrag: het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) inzake de rechten van personen met een handicap. Het verdrag moet ervoor zorgen dat personen met een handicap hun rechten op voet van gelijkheid met alle andere burgers kunnen uitoefenen. Het is het eerste algemene mensenrechtenverdrag dat door de EU als een partij is geratificeerd. Het is ook ondertekend door alle 27 EU-lidstaten en door 16 daarvan geratificeerd (zie bijlage). De EU is daarmee de 97ste partij bij dit verdrag geworden. Het verdrag bevat minimumnormen voor het beschermen en waarborgen van een volledige reeks van burgerlijke, politieke, sociale en economische rechten voor personen met een handicap. Het getuigt van het bredere voornemen van de EU om tegen 2020 een Europa zonder drempels tot stand te brengen voor de naar schatting 80 miljoen mensen met een handicap in de EU, zoals uiteengezet in de strategie van de Europese Commissie inzake handicaps (IP/10/1505).

"Goed nieuws voor het nieuwe jaar en een mijlpaal in de geschiedenis van de mensenrechten, aangezien het de allereerste keer is dat de EU partij wordt bij een internationaal mensenrechtenverdrag. Graag wil ik het Belgische voorzitterschap bedanken voor de uitstekende samenwerking, die een snelle en succesvolle afsluiting van het raticificatieproces mogelijk heeft gemaakt," aldus Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie. "Het VN-verdrag bevordert en beschermt de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden van personen met een handicap. In november heeft de Commissie een Europese strategie inzake handicaps voor de komende tien jaar gepresenteerd, waarbij het gaat om concrete acties met een concreet tijdschema voor de tenuitvoerlegging van het VN-verdrag. Ik roep nu alle lidstaten die het verdrag nog niet hebben geratificeerd op om dit snel te doen. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat personen met een handicap in hun dagelijks leven niet met extra obstakels te maken hebben."

De EU heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap op de eerste dag waarop dit mogelijk was, 30 maart 2007, ondertekend (IP/07/446). Sindsdien hebben alle 27 EU-landen en wereldwijd nog eens 120 andere staten het verdrag ondertekend. Met de afsluiting van de ratificatieprocedure is de EU in haar geheel nu de eerste internationale organisatie die (naast 16 EU-lidstaten) formeel partij bij het verdrag is geworden.

Met het verdrag verbinden partijen zich ertoe ervoor te zorgen dat personen met een handicap hun rechten op voet van gelijkheid met alle andere burgers kunnen uitoefenen (MEMO/10/198). Voor de EU betekent dit dat er, voor zover dit onder de verantwoordelijkheden van de EU valt, voor moet worden gezorgd dat alle wetgeving, beleidsmaatregelen en programma's op EU-niveau in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Verdrag inzake rechten van personen met een handicap. De landen die het verdrag ratificeren, zoals de EU-lidstaten, moeten op de volgende gebieden maatregelen nemen: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, vervoer, infrastructuur en openbare gebouwen, verlenen van stemrecht, verbeteren van politieke participatie en waarborgen van volledige rechtsbekwaamheid van alle personen met een handicap.

Partijen die het verdrag hebben geratificeerd moeten het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap regelmatig op de hoogte houden van de maatregelen die ze hebben genomen ter uitvoering van het verdrag. Het Comité, dat uit onafhankelijke deskundigen bestaat, zal alle tekortkomingen in de uitvoering van het verdrag onder de aandacht brengen en aanbevelingen doen.

De Europese strategie inzake handicaps 2010-2020 is erop gericht mensen met een handicap in staat te stellen hun rechten uit te oefenen op gelijke voet met anderen, en obstakels in het dagelijks leven weg te nemen. Zij beoogt ook bij te dragen tot de praktische tenuitvoerlegging van de bepalingen van het verdrag op zowel nationaal als EU-niveau. De strategie vormt een aanvulling op en ondersteuning van de maatregelen van de lidstaten, die de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor het gehandicaptenbeleid.

Achtergrond

Een op de zes mensen in de Europese Unie – circa 80 miljoen burgers – heeft een lichte tot ernstige handicap. Meer dan een derde van de mensen boven de 75 heeft beperkingen die hen in enige mate hinderen. Deze aantallen zullen stijgen nu de EU-bevolking steeds ouder wordt. Het merendeel van deze mensen wordt maar al te vaak verhinderd volledig deel te nemen aan de samenleving en de economie vanwege fysieke of andere barrières en discriminatie.

Verdere informatie

VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Algemene newssite van DG Justitie

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?