AA
EU-leiders steunen plan Commissie voor integratie Roma

Het EU-kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma (IP11/400, MEMO/11/216) is op het hoogste politieke niveau bekrachtigd. De Europese leiders schaarden zich vandaag in Brussel achter het plan om een einde te maken aan de eeuwenlange uitsluiting van de Roma-minderheid in Europa. Binnen het Europees kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma zal elk van de 27 lidstaten beschrijven hoe zij de omstandigheden van de kwetsbaarste Roma-gemeenschappen op hun grondgebied zullen verbeteren. De lidstaten moeten beschrijven welke maatregelen zij zullen treffen op vier terreinen die cruciaal zijn voor betere sociale en economische integratie – onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting – en deze maatregelen moeten worden afgestemd op hun Roma-populatie. Ter ondersteuning van de nationale inspanningen zijn Europese financiering en een sterk juridisch kader beschikbaar om discriminatie te bestrijden. De regeringen moeten hun nationale strategieën voor het eind van 2011 indienen. De Europese Commissie zal de plannen beoordelen en volgend voorjaar verslag uitbrengen.

Viviane Reding , vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie zei: "De overeenstemming die we vandaag hebben bereikt, betekent een grote stap voorwaarts voor miljoenen Roma in heel Europa. De EU geeft hiermee een sterk signaal af: uitsluiting van de Roma is niet verenigbaar met onze maatschappelijke normen en ons economisch model.

De Europese leiders hebben zich nog nooit zo krachtig verbonden tot betere integratie van de Roma. Ik wil met name het Hongaarse voorzitterschap bedanken voor zijn inzet hiervoor. Ik verheug mij ook over de samenwerking met ervaren internationale organen als de Raad van Europa, die nauw samenwerkt met lokale en regionale overheden in heel Europa om de integratie van de Roma te verbeteren.

Nu moeten we de daad bij het woord voegen. Het Europese kader kan alleen slagen als alle lidstaten het ten volle en structureel steunen. Ik verheug mij erop te vernemen hoe de nationale regeringen de integratie van de Roma in hun land zullen gaan verbeteren."

László Andor , EU-commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie, benadrukte het belang van actie op korte termijn en zei: "De situatie van de Roma in heel Europa is verslechterd. Daarom moeten we snel hoop en dromen snel omzetten in praktische maatregelen die daadwerkelijk iets opleveren in de praktijk.

Dat de Europese leiders vandaag hun steun uitspreken voor het Europese kader, is een belangrijke stap, die aantoont dat Europa niet accepteert dat miljoenen Roma sociaal en economisch worden buitengesloten. Nu kan een begin worden gemaakt met de nationale strategieën, die hopelijk ambitieus en realistisch zullen zijn.

De vertegenwoordigers van de Roma kunnen een doorslaggevende rol spelen in dit proces, door erop toe te zien dat de integratiestrategieën relevant zijn en daadwerkelijk worden uitgevoerd. Monitoring is cruciaal om ervoor te zorgen dat de nationale strategieën effectief worden uitgevoerd en dat het geld dat bestemd is voor de Roma daadwerkelijk bij die doelgroep terechtkomt.

Achtergrond

De 10 à 12 miljoen Roma in Europa worden nog steeds gediscrimineerd, buitengesloten en in hun rechten belemmerd, en doordat hun potentiële talenten onbenut blijven, derven overheden inkomsten en gaat productiviteit verloren. Betere economische en sociale integratie is hoogst noodzakelijk, en de maatregelen daarvoor moeten op alle niveaus gecoördineerd worden, willen we de talrijke oorzaken van de uitsluiting effectief kunnen aanpakken.

Veel van de terreinen waarop de integratie van de Roma moet worden verbeterd, zoals onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting, zijn in de eerste plaats nationale of regionale verantwoordelijkheden. De EU kan echter een belangrijke rol spelen door de maatregelen van de lidstaten te coördineren en financiële ondersteuning te bieden, bijvoorbeeld door het Sociaal Fonds en de Structuurfondsen, en door de inspanningen van andere organen, zoals de Raad van Europa, te ondersteunen.

Op 5 april 2011 heeft de Commissie het Europese kader voor nationale strategieën voor de integratie van de Roma gepresenteerd (IP11/400, MEMO/11/216). Dit EU-kader moet richting geven aan het nationale Romabeleid en zorgen voor de inzet van middelen die op EU-niveau beschikbaar zijn om het integratiestreven te ondersteunen. De kern wordt gevormd door vier pijlers: toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, gezondheidszorg en huisvesting. De lidstaten moeten hun nationale doelstellingen voor de integratie van de Roma afstemmen op de omvang van de groep in hun land en hun uitgangspositie.

De lidstaten moeten uiterlijk eind 2011 hun nationale Romastrategie indienen en daarin beschrijven hoe zij zullen bijdragen tot de verwezenlijking van de algemene doelen op EU-niveau. De Commissie zal de nationale strategieën vervolgens beoordelen en in het voorjaar van 2012 verslag uitbrengen aan de Raad en het Europees Parlement. Dit proces zal jaarlijks worden herhaald, zodat regelmatig de vorderingen worden geëvalueerd die binnen het Europese kader op nationaal niveau worden gemaakt.

In de zomer van 2010 nam de Europese Commissie het standpunt in dat de Roma EU-burgers zijn en volledig hun rechten moeten kunnen uitoefenen en moeten voldoen aan hun verplichtingen op grond van de EU-wetgeving ((SPEECH/10/428 en MEMO/10/502).

Voor meer informatie

De EU en de Roma

Algemene nieuwssite van directoraat-generaal Justitie

Homepage van Viviane Reding, vicevoorzitter en EU-commissaris voor Justitie

Website van directoraat-generaal Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Homepage van László Andor, EU-commissaris voor Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?