AA
16% van de Europeanen zegt discriminatie te ondervinden, aldus nieuwe opiniepeiling

Ongeveer een op de zes mensen in Europa zegt in het afgelopen jaar persoonlijk het slachtoffer geweest te zijn van discriminatie, zo blijkt uit een nieuw opinieonderzoek dat de Europese Commissie vandaag heeft gepubliceerd. Ondertussen maakt 64% van de Europeanen zich er zorgen over dat de recessie tot meer leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt zal leiden. De laatste Eurobarometerresultaten verschijnen vlak voor de Europese top voor gelijke kansen, die op 16 en 17 november a.s. in Stockholm zal worden gehouden.

“Discriminatie blijft in heel Europa een probleem en de perceptie die de mensen ervan hebben blijft over het geheel genomen onveranderd ten opzichte van vorig jaar”, aldus Vladimír Špidla , commissaris voor gelijke kansen. “Zorgwerkend is onder meer dat het gevoel heerst dat leeftijdsdiscriminatie als gevolg van de recessie is toegenomen. Deze resultaten laten zien dat wij ondanks de gemaakte vorderingen nog een lange weg te gaan hebben om mensen meer bewust te maken van hun recht op gelijke behandeling, met name op nationaal niveau, en ervoor te zorgen dat gelijkheid geen holle frase blijft, maar werkelijkheid wordt", zo voegde hij eraan toe.

Het percentage ondervraagden dat persoonlijk discriminatie heeft ondervonden blijft ten opzichte van hetzelfde onderzoek van vorig jaar grotendeels onveranderd, waarbij leeftijd het vaakst als discriminatiegrond wordt genoemd (6% van de respondenten). Globaal zegt 16% van de Europeanen in 2009 het slachtoffer geweest te zijn van discriminatie (op grond van ras, godsdienst, leeftijd, handicap of seksuele geaardheid), evenveel als in 2008.

Het gevoel bestaat echter dat discriminatie op grond van leeftijd en handicap veel vaker voorkomt. 58% van de Europeanen, tegen 42% in 2008, vindt dat leeftijdsdiscriminatie in eigen land wijdverbreid is, terwijl 53% discriminatie op grond van een handicap noemt (45% in 2008). Er is ook een duidelijk verband met de huidige economische situatie aangezien 64% van de ondervraagden verwacht dat de recessie tot meer leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt zal leiden. Deze uitkomsten zijn mogelijk een afspiegeling van de stijgende jeugdwerkloosheid in veel EU-landen als gevolg van de economische vertraging, maar kunnen ook duiden op een groeiend bewustzijn van deze vormen van discriminatie.

Over het geheel genomen weet een op de drie Europeanen wat zijn rechten zijn als hij het slachtoffer wordt van discriminatie of i ntimidatie. Dit cijfer verhult echter aanzienlijke verschillen tussen de landen. Dit percentage is sinds het laatste onderzoek in 2008 gestegen in het Verenigd Koninkrijk (+ 8 punten), Frankrijk (+ 7), Ierland en Zweden (+ 6 elk), maar gedaald in Polen (− 12) en Portugal (− 11).

Vergroting van het publieke bewustzijn is een proces van lange adem dat gezamenlijke inspanningen op Europees en nationaal niveau vereist, waarbij ook belangrijke spelers als de nationale organen voor gelijke behandeling betrokken moeten worden. De Europese Commissie zet haar inspanningen op dit gebied voort via de pan-Europese voorlichtingscampagne “Verschil moet er zijn. Discriminatie niet”, door de financiering van nationale bewustmakingsprojecten in het kader van het Progress-programma en eerder door middel van het Europese Jaar voor gelijke kansen (2007).

Voor het melden van gevallen van discriminatie zouden de meeste Europeanen eerst contact opnemen met de politie (55%), terwijl 35% zich zou wenden tot hun nationale orgaan voor gelijke behandeling en 27% tot een vakbond. Het vertrouwen in de verschillende organen die zich met discriminatievraagstukken bezighouden, verschilt sterk van land tot land.

Het is bemoedigend te constateren dat de onderzoeksgegevens een idee geven van de sociale mechanismen waarmee discriminatie kan worden opgelost. Het verslag laat zien dat sociale kringen, onderwijs en bewustmakingsacties bijdragen tot een betere acceptatie van verscheidenheid. Inspanningen en beleid die zich op deze realiteit proberen te baseren, zullen ongetwijfeld verder bijdragen aan bestrijding van discriminatie en bevordering van verscheidenheid.

Achtergrond

Op 16 en 17 november 2009 organiseren het Zweedse voorzitterschap van de EU en de Europese Commissie in Stockholm de derde EU-top voor gelijke kansen. Deze jaarlijkse bijeenkomst is bedoeld om discriminatie- en diversiteitsvraagstukken boven aan de politieke agenda van de EU en de nationale regeringen te plaatsen en kennis en ervaringen uit te wisselen om doeltreffender manieren te ontwikkelen om alle vormen van discriminatie tegen te gaan.

Dit is de derde in een reeks van speciale Eurobarometerenquêtes over discriminatie in Europa die bedoeld zijn om na te gaan hoe de percepties en meningen de afgelopen jaren zijn veranderd. Deze laatste enquête werd gehouden tussen 29 mei en 15 juni 2009 onder een steekproef van 26 756 personen in 30 Europese landen (de 27 EU-lidstaten en de drie kandidaat-lidstaten). Dit keer werden nieuwe vragen toegevoegd over het effect van de recessie op de perceptie van discriminatie. Bovendien strekte het onderzoek zich voor de eerste keer ook uit tot de drie kandidaat-lidstaten Kroatië, Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije. De vorige enquêtes werden gehouden in 2006 en 2008.

Meer informatie

MEMO/09/495

Speciale Eurobarometerenquête over discriminatie — samenvatting, verslag en nationale informatiebladen

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm

Derde top over gelijke kansen — Samen werken aan gelijkheid

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=en&eventsId=220&furtherEvents=yes

Discriminatiebestrijding

http://ec.europa.eu/antidiscrimination

www.stop-discrimination.info

Voor een abonnement op de kosteloze e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en gelijke kansen:

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?