AA
Resolutie EP van 19 december 2002

Notulen van 19/12/2002 - Voorlopige uitgave
Europese Raad van Kopenhagen
P5_TA-PROV(2002)0628
Resolutie van het Europees Parlement over de resultaten van de bijeenkomst van de Europese Raad te Kopenhagen op 12 en 13 december 2002
Het Europees Parlement,
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 7 november 2002 over de Europese Raad van Brussel op 24 en 25 oktober 2002(1),
- onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 november 2002 over 'Uitbreiding: voortgangsverslag voor 2001'(2), waarin hij de Europese Raad verzoekt een datum vast te stellen voor de toetreding van Cyprus, de Republiek Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, de Republiek Slowakije en Slovenië in het begin van 2004, maar niet later dan 1 mei 2004,
- gelet op de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van 12 en 13 december 2002 te Kopenhagen, verslag van de Europese Raad en de desbetreffende verklaring van de Commissie in de plenaire vergadering,
(…)
Tsjetsjenië
28. juicht het besluit van de Deense regering toe om de Tsjetsjeense politieke leider Achmed Zhakaev niet uit te leveren, aangezien er geen substantiële aanklacht tegen hem is aangehouden; herhaalt zijn verzoek dat de Russische Federatie alles in het werk stelt om een politieke oplossing te vinden voor de crisis in Tsjetsjenië;
(…)
37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de regeringen van de lidstaten en de kandidaat-lidstaten.


(1) P5_TA(2002)0531.
(2) P5_TA(2002)0536.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?