AA
Resolutie EP 7 november 2002

Notulen van 07/11/2002 - Voorlopige uitgave
Europese Raad (Brussel, 24 en 25 oktober 2002)
P5_TA-PROV(2002)0531
Resolutie van het Europees Parlement over het resultaat van de bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 oktober 2002 in Brussel
Het Europees Parlement,
- gezien de conclusies van het voorzitterschap van de Europese Raad van Brussel op 24 en 25 oktober 2002 en het verslag van de Europese Raad en de verklaring van de Commissie over dit onderwerp tijdens de vergadering van het Europees Parlement op 6 november 2002,

(…)

Tsjetsjenië
23. veroordeelt met klem de terroristische aanslagen, en spreekt zijn solidariteit uit met de slachtoffers en de families van de slachtoffers van deze tragedie in het Dubrovska-theater te Moskou; betreurt de weigering van de Russische autoriteiten om de families van de slachtoffers en het publiek volledige informatie te verstrekken;
24. herhaalt zijn verzoek om een oplossing door middel van onderhandelingen en dringt bij de Raad aan op een krachtig politiek initiatief in die zin;
25. is ervan overtuigd dat de oorlog in Tsjetsjenië niet uitsluitend kan worden beschouwd als een oorlog tegen het terrorisme, en verzoekt de Raad om de kwestie-Tsjetsjenië bij de volgende topontmoeting tussen de EU en Rusland bovenaan op de agenda te zetten;
26. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, de parlementen en regeringen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten, de hoge vertegenwoordiger voor het GBVB, de secretaris-generaal van de NAVO, de Russische regering en de Turkse regering.


(1) PB C 172 van 18.6.1999, blz. 1.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?