AA
Water moet een basisrecht blijven!

Vorige week stemde de commissie Interne Markt en Consumentenzaken over een voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn over het toekennen van concessiecontracten. Publieke diensten die worden geprivatiseerd.
Het voorstel houdt een achterpoortje open om de watersector en de voorziening van sociale diensten in handen te geven van private partners.

De groenen hebben zich heftig tegen dit voorstel verzet, maar vonden geen meerderheid. Er is dus nog werk aan de winkel, willen we de privatisering van diensten van algemeen belang, zoals water en sociale diensten, tegenhouden. En u kan daarbij helpen!


Wat staat er op het spel?

Op zich voorziet de richtlijn niet in de privatisering van de watersector. Europa heeft immers niet het recht om tussen te komen in deze nationale regeling van de eigendomsstructuur van dergelijke diensten.
Maar de Commissie probeert een voet tussen de deur te krijgen. We zagen dit gebeuren bij landen die financiële steun gevraagd hebben via het Europees Stabiliteitsmechanisme. In deze context gaf de Europese Commissie een aanbeveling om de watersector in Portugal en Griekenland te privatiseren.

Grotere onzekerheid

De voorgestelde richtlijn maakt de voorwaarden voor lokale openbare aanbieders (bijvoorbeeld aanverwante/geaffilieerde onderaannemingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden) heel ingewikkeld en creëert een onzeker wettelijk kader. Daardoor zullen vele lokale overheden voorzichtig zijn en eerder geneigd zijn om in de toekomst te kiezen voor een EU-wijde aanbesteding voor hun waterconcessies om zo lange en ingewikkelde juridische geschillen te vermijden. Wanneer een aanbesteding aangekondigd wordt, kan de geaffilieerde onderaanneming wel een bod doen, maar hij zal moeten concurreren met andere offertes van grote multinationale Europese bedrijven.

Private participatie is een ander probleem in deze richtlijn. Private participatie is in sommige lidstaten een verplichting in bepaalde sectoren zoals sociale huisvesting of het behandelen van afvalwater. De Europese Commissie stelt voor om private participatie te bannen. Het Europees Parlement stelt als compromis voor om toch bepaalde vormen van private participatie toe te laten. Toch blijft er wettelijke onduidelijkheid zeker als het gaat om passieve private participatie. We mogen niet vergeten dat in het verleden, lokale overheden op zoek gingen naar private partners om zo hun financiële problemen op te lossen. De transparantie betreffende private deelname was soms ver te zoeken, maar in plaats van deze problemen op te lossen, zal deze richtlijn bijkomende problemen creëren. Veelal zijn de overheidsfinanciën ontoereikend om het deel dat voorheen verkocht werd aan private bedrijven terug te kopen. Als gevolg daarvan worden de lokale besturen verplicht om bepaalde diensten volledig te privatiseren, dik tegen de wil van een grote meerderheid van de bevolking.

Nood aan meer manoeuvreerruimte

Het grootste bezwaar tegen het voorstel van richtlijn is dat ze voorbij gaat aan de huidige voorwaarden volgens welke diensten van algemeen belang zoals water worden aangeboden. In het kader van de wereldwijde economische en financiële crisis, van hoge en groeiende publieke schuld, van klimaatsverandering en demografische ontwikkeling, hebben we meer manoeuvreerruimte nodig voor lokale overheden om hun watersector te moderniseren en efficiënter te maken. Op verschillende gebieden moeten belangrijke investeringen gebeuren en lokale overheden zijn niet in staat om dit alleen te doen. Samenwerking tussen verschillende regionale overheden wordt steeds belangrijker, maar zullen door deze richtlijn worden ingeperkt. Nochtans zouden berekeningen gebaseerd op resultaten van een studie uitgevoerd door de Europese Commissie, regionale overheden tot 30% op hun kosten kunnen besparen door samenwerking met andere gemeenschappen. Deze uitzonderlijk hoge mate van synergie zou ingeperkt worden door de voorgestelde richtlijn. Kort gezegd zal deze richtlijn de publieke sector ertoe dwingen om minder efficiënt te zijn dan de private sector.

Teken de petitie

We blijven ons dan ook verzetten tegen deze richtlijn. We hopen dat de steun van het burgerschapsinitiatief 'right2water' de druk zal helpen opvoeren. We nodigen je dan ook uit om deze petitie te tekenen.

Meer informatie (in het Duits) kan teruggevonden worden op de website van mijn collega in het Europees Parlement Heide Rühle.

Bart Staes

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?