AA
Voeden of vullen? Graag een totaalbeeld van biobrandstoffen!

Een duurzame landbouw kan voldoende voedsel produceren voor alle zes miljard mensen. Daar staat tegenover dat energieteelten kunnen niet voldoen aan de volledige vraag inzake brandstof voor wagens. Biobrandstoffen kunnen een rol spelen in de energiebevoorrading maar we mogen ons niet blind staren op het geheel: het is immers niet alles goud wat blinkt.

Het is van uitermate groot belang een volledige energiebalans te maken van iedere aangeboden liter biobrandstof. Als voor de productie ervan meer energie nodig is dan dat er wordt uitgehaald, zijn we verkeerd bezig. Dan vormen biobrandstoffen géén oplossing voor het klimaatvraagstuk.

Het is niet omdat de term 'bio' gebruikt wordt in biobrandstof dat dit product een algemeen positief effect heeft op het milieu. Er zijn harde bewijzen dat de wereldwijde productie van biobrandstoffen hand in hand gaat met massale ontbossing. Zo zijn in bv. Maleisië palmolieplantages verantwoordelijk voor 80 % van de ontbossing van tropisch regenwoud. Hetzelfde geldt voor de soja- en suikerrietplantages in Brazilië: die zijn goed voor 87 % van de ontbossing!

VOEDSELTEKORTEN DOOR AUTORIJDEN?

Daarbij komt nog een ethisch probleem. Het massaal bouwen van fabrieken die biobrandstoffen produceren mag dan al goed zijn voor de 800 miljoen wagenbezitters, maar het is bepaald geen goed nieuws voor de 2 miljard mensen die onder de armoedegrens leven. Steeds meer voedselgewassen worden geproduceerd om verwerkt te worden tot brandstof. Dit kan zorgen voor voedseltekorten en daarmee worden in de eerste plaats de armen geraakt.

Over de hele wereld leidt het massaal aanplanten van 'energiegewassen' tot monoculturen met overdreven gebruik van pesticiden, meststoffen, water en GMO-teelten. Dit tast ook de biodiversiteit van de planeet aarde aan. De Europese Groenen willen de bespreking over de richtlijn biobrandstoffen dan ook aangrijpen voor een debat ten gronde.

CERTIFICATIE

De Europese Commissie moet een grondige studie maken naar de wereldwijde invloed van de ontwikkeling en massale verspreiding van biobrandstoffen op het voedselaanbod en de effecten voor het milieu. Daarbij mag ook de impact op ontwikkelingslanden en op tropische regio's (regenwoud) niet worden vergeten.

De Europese Groenen vinden dat er een soort certificatie moet komen voor biobrandstoffen. Daaruit moet af te leiden zijn welke de impact is van de geproduceerde brandstof op de biodiversiteit, het water- en grondgebruik, de toegang van de lokale bevolking tot deze brandstoffen of tot voedsel in die landen die biobrandstoffen uitvoeren, ... Steeds moet worden nagegaan of deze producten op een hoogwaardig ecotechnische manier worden geproduceerd: positieve energiebalans, geen negatieve effecten voor de voedselvoorziening van de lokale bevolking, geen monoculturen, geen negatieve effecten op het milieu, geen terugdringen van de biodiversiteit, etc.

BIOBRANDSTOFFEN: JA, MAAR ...

Kanten de Europese Groenen zich tegen biobrandstoffen? Neen, als de gewassen ervoor op een correcte manier geteeld worden, dan kunnen ze een (belangrijke) rol spelen. Zo lijkt het bv. nuttig dat landbouwgronden om braakliggende landbouwgronden te gebruiken voor koolzaad of andere energierijke gewassen.

We willen echt wel het totaalplaatje blijven zien en benadrukken dat biobrandstoffen geen mirakeloplossing zijn. Massaal fossiele brandstoffen (olie) vervangen door biobrandstoffen is geen wezenlijke oplossing. In de energierevolutie die voor ons ligt zal ook bijzondere aandacht moeten gaan naar besparingsscenario's, minder kilometers, zuinigere wagens en nieuwe technologieën.

DOSSIER

Bart Staes
Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?