AA
Samen de dienstenrichtlijn veranderen, samen werken aan een sociaal Europa

Twee weken voor een cruciale stemming in de commissie Interne Markt van het Europees Parlement (22 november 2005) hebben de Europese Groenen een steuncampagne gelanceerd onder het motto 'Samen de dienstenrichtlijn veranderen, samen werken aan een sociaal Europa'.

De dienstenrichtlijn, beter gekend als de 'Bolkestein-richtlijn', was de voorbije maanden inzet van een breed debat in heel Europa. Samen met veel andere progressieve groepen hebben de Groenen zich in het Europees Parlement hard ingezet om deze richtlijn te wijzigen.

De Groene campagne mobiliseert om te stemmen voor amendementen die het Commissievoorstel in gunstige zin wijzigen.

Ik steun deze actie volledig. De Europese Groenen zijn het eens met de vakbonden en andere sociale organisaties dat het voorstel van de Commissie gevaarlijk is en ontoereikend. Het opnemen van diensten van algemeen belang - de gezondheidszorg, om maar één voorbeeld te noemen - binnen deze richtlijn zal de rol van de overheden ondermijnen als zij de interne markt van diensten willen vormgeven. Ook het principe van het 'land van oorsprong' is een groot risico. Het zou betekenen dat ondernemingen en organisaties die diensten verlenen zich maar te houden hebben aan hun eigen (zwakkere?) sociale wetgeving om elders diensten te verlenen. Dit is in tegenstrijd met de ambitie om regels over diensten te harmoniseren. Het zou kunnen leiden tot dumping op het vlak van sociale, ecologische en consumentenbescherming.

Het is belangrijk dat het Europees Parlement in dit dossier zijn rol kan spelen. Nu zijn er plannen om de Raad nog voor het Parlement te laten beslissen. Dit is onfatsoenlijk. We roepen de Raad op om te wachten op het resultaat van het debat en de stemming in het Europees Parlement. Tony Blair mag dan al wanhopig op zoek zijn naar een succesje voor zijn makke EU-voorzitterschap, als Raadsvoorzitter mag hij het Parlement niet negeren.

***

De integrale tekst van de Europese oproep

Samen de dienstenrichtlijn veranderen,
samen werken aan een sociaal Europa

Al sinds enkele maanden debatteert het Europees Parlement over het Commissievoorstel voor een richtlijn voor diensten in de interne markt. Deze discussie bereikt een cruciale fase: op 22 november a.s. zal de EP-commissie Interne Markt en Consumentenbescherming stemmen over de amendementen op deze richtlijn. Naar alle waarschijnlijkheid zal het Parlement dan in plenaire stemmen tijdens de Straatsburgsessie van januari.

De ondertekenaars van deze oproep verzetten zicht tegen de goedkeuring van deze regelgeving zoals die is voorgesteld door de Commissie. Tenzij het voorstel volledig wordt herschreven op een aantal fundamentele punten, zal deze dienstenrichtlijn de vervulling van de diensten van algemeen belang én de regulerende functie van de overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau in gevaar brengen. De algemene toepassing van het land van oorsprongsbeginsel zal bovendien leiden tot dumping op het sociale en fiscale vlak en op het vlak van consumentenbescherming en milieu. Het bestaande voorstel zal ook de juridische onzekerheid met betrekking tot de van toepassing zijnde wetgeving verhogen. Om kort te gaan: het Commissievoorstel vormt een ernstige bedreiging voor het Europees sociaal model.

Om al deze redenen roepen we het Europees Parlement op om belangrijke wijzigingen aan te brengen in dit voorstel van richtlijn.

We ondersteunen amendementen die:

1. er toe bijdragen dat de reikwijdte van deze richtlijn ernstig wordt ingeperkt, in het bijzonder door diensten van algemeen belang en diensten van algemeen economisch belang uit te sluiten . Daarbij denken we in het bijzonder aan de gezondheidszorg en sociale diensten, audiovisuele diensten, postdiensten, gas, elektriciteit, water en ecologische diensten en ook de interimdiensten.

2. erkennen dat deze dienstenrichtlijn enkel complementair kan zijn aan de bestaande en toekomstige sectorale Europese wetgeving in diensten , alsook aan de voorzieningen in de Conventie van Rome met betrekking tot de wetgeving toepasbaar op de contractuele verplichtingen en die van het Rome II-voorstel over de wetgeving toepasbaar voor niet-contractuele verplichtingen. Deze wetgeving moet de bovenhand hebben op deze van de dienstenrichtlijn

3. erkennen dat de dienstenrichtlijn op geen enkele manier de toepassing van de arbeidswetten van het gastland mag aantasten, inclusief collectieve arbeidsovereenkomsten , en ook geen inbreuk mag zijn op de toepassing van de detacheringsrichlijn.

4. lidstaten toestaan om uit overwegingen van algemeen belang bestaande eisen aan dienstverleners te handhaven , in overeenstemming met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie

5. voorzien in een alternatief voor het land van oorsprongsbeginsel , dat hoe dan ook niet kan worden toegepast op terreinen waar er onvoldoende Europese harmonisering is.

6. beogen een ambitieus harmoniseringsproces te starten voor regels betreffende de toelatingsvoorwaarden en -procedures voor het verlenen van diensten , de vereisten voor dienstverleners, het handelen van de dienstverlener, de kwaliteit en de inhoud van de dienst, de mogelijkheid tot adverteren voor dienstverlening, de contracten en de aansprakelijkheid van de dienstverlener. Deze harmonisering zal enkel van toepassing zijn op de diensten die vallen onder de dienstenrichtlijn, er vanuit gaande dat diensten van algemeen belang, zoals omschreven in punt 1, uitgesloten zijn.

We roepen het Europees Parlement op om al deze amendementen te aanvaarden.

Steun zelf deze campagne!

Bart Staes - Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?