AA
Kwekersvrijstelling en Octrooirecht op klassieke veredelde gewassen - vragen 6045/2015 en 6060/2015

Kwekersvrijstelling
In haar uitspraak van 25 maart heeft de Hoge Kamer van Beroep van het Europees Octrooibureau het octrooieren van planteigenschappen gekweekt door conventionele veredelingstechnieken toegestaan. Deze beslissing betekent een beperkte interpretatie van artikel 53, onder b) van het Europees Octrooiverdrag (1973).
1.    Erkent de Commissie dat de octrooieerbaarheid van planteigenschappen afkomstig uit veredeling een bedreiging vormt voor de kwekersvrijstelling en dat de innovatieve kracht van de plantveredelingssector om nieuwe rassen te ontwikkelen hierdoor wordt ondermijnd?
2.    Is de Commissie bereid om binnen de EU een uitgebreide kwekersvrijstelling in te voeren in Richtlijn 98/44/EG, zoals gevraagd in een resolutie van het Europees Parlement van 10 mei 2012 (2012/2623(RSP)) om zo een gelijk speelveld te garanderen en meer mogelijkheden te creëren voor midden- en kleinbedrijven (MKB) binnen de plantveredelingssector?

Octrooirecht op klassiek veredelde gewassen
Op 25 maart 2015 heeft de Hoge Kamer van het Europees Octrooi Bureau geoordeeld dat er octrooien verkregen kunnen worden op klassiek veredelde gewassen. Dit houdt in dat er octrooien gegeven worden voor plantaardige en dierlijke producten die het resultaat zijn van een klassiek veredelingsproces. Hierdoor moet, voor de commercialisatie van een nieuw ras, waar een octrooi rust op een eigenschap, over een licentie worden onderhandeld met de octrooihouder, ook wanneer de beschermde eigenschap al aanwezig was in het kweekmateriaal van de veredelaar. Dit betekent een klap in het gezicht voor boeren en kleine veredelaars. Het zal leiden tot een bemoeilijking van het natuurlijke veredelingsproces, biodiversiteitverlies, verdere marktconcentratie en toegenomen afhankelijkheid van grote multinationals voor de toevoer van zaden.
1.    Is de Commissie van plan een wettelijk bindende interpretatie geven van het bestaande octrooirecht die het niet langer toelaat octrooien te verkrijgen voor klassiek veredelde gewassen naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Kamer van het Europees Octrooi Bureau?
2.    Is de Commissie bereid om voor "Richtlijn 98/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 1998 betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen" aanpassingen voor te stellen om octrooien op klassiek veredelde gewassen te verbieden? Indien ja, binnen welke termijn?

Antwoord van Commissaris Bieńkowska

De Commissie is op de hoogte van de besluiten G2/12 en G2/13 van de Grote Kamer van Beroep bij het Europees Octrooibureau.

Richtlijn 98/44/EG betreffende de rechtsbescherming van biotechnologische uitvindingen (de "biotech-richtlijn") sluit de octrooieerbaarheid van plantenrassen en van werkwijzen van wezenlijk biologische aard voor het kweken van planten uit. De Grote Kamer van Beroep is van mening dat producten die door deze processen worden verkregen, kunnen worden geoctrooieerd indien zij aan de algemene criteria van octrooieerbaarheid voldoen. De Commissie is niet bevoegd om, wat de werkzaamheden van het Europees Octrooibureau betreft, een juridisch bindende interpretatie van de biotech-richtlijn te geven.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?