AA
Europese Groenen matig tevreden over nieuw voorstel Dienstenrichtlijn

Op 4 april stelde Commissaris McCreevy zijn aangepaste versie van de Dienstenrichtlijn voor. Ik stel vast dat de Commissie in grote lijnen het voorstel volgt dat het Parlement in februari heeft aangenomen. De schade die de oorspronkelijke Bolkesteinrichtlijn kon aanrichten - en waartegen de groenen zich verzetten - is ingeperkt. Toch blijven er enkele kernbezwaren.

Het feit dat de Commissie vrijwel alle diensten met één enkele richtlijn wil regelen blijft voor de Groenen onaanvaardbaar. Op deze manier houdt men te weinig rekening met de specifieke kenmerken van de afzonderlijke sectoren.

Groen! pleit daarom voor een aparte kaderrichtlijn voor de diensten van algemeen belang. Dat biedt een betere garantie voor de publieke dienstverlening.

Ook de definitie van 'sociale diensten' blijft in het nieuwe voorstel veel te vaag. De Europese Groene fractie vraagt een duidelijke afbakening van het begrip. Voorts is zij niet te spreken over het door de Commissie en het EP geformuleerde alternatief voor het oorsprongslandprincipe. Het huidige voorstel laat te veel ruimte aan het Hof van Justitie. Dat zal geval per geval kunnen bepalen of en welk land zijn eigen nationale wetgeving dient te volgen. Dit biedt weinig rechtszekerheid.

Verder is het betreurenswaardig dat de Commissie bepaalde formuleringen uit het voorstel van het Parlement slechts gedeeltelijk heeft overgenomen. Het betreft belangrijke paragrafen over de uitsluiting van sociale diensten uit het toepassingsgebied van de richtlijn en de toepassing van het arbeidsrecht.

De Europese Groene fractie roept de Raad op om deze richtlijn nog verder te verfijnen, om de diensten van algemeen economisch belang volledig uit het toepassingsgebied van deze richtlijn te halen en om de rechtszekerheid die deze tekst moet bieden, te versterken. Pas waneer aan deze voorwaarden is voldaan, zullen de Europese Groenen deze tekst in tweede lezing steunen.

Ik verwelkom, tot slot, de mededeling van Europees Commissaris van Tewerkstelling en Sociale Zaken Spidla inzake de detacheringsrichtlijn. De Commissie erkent hier eindelijk dat de sociale inspectiediensten in de lidstaten moeten worden versterkt en transnationaal moeten samenwerken. Dat is in dit kader niet onbelangrijk.

Veelgestelde vragen over het voorstel van de Commissie

Beknopt verslag over het debat

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?