AA
Dienstenrichtlijn: tegenstem voor een onduidelijk compromis

Samen met de Europese Groene Fractie heb ik mij verzet tegen het voorstel van de dienstenrichtlijn. De Europese Groenen vonden zich niet terug in het compromis. Wie het debat over de dienstenrichtlijn nauwgezet heeft gevolgd moet zich erover verbazen dat het compromis tussen conservatieven en sociaal-democraten op verschillende wijze wordt uitgelegd. Een groep ter rechterzijde verdedigt deze tekst omdat deze 'het principe van het oorsprongslandbeginsel niét aantast', terwijl een groot deel van de sociaal-democraten het compromis beschouwt als 'een definitief komaf maken met datzelfde oorsprongslandbeginsel'. Flagrante tegenspraak dus.

Dit compromis maakt bovendien niet duidelijk in welke mate lidstaten harde voorwaarden kunnen opleggen inzake het uitoefenen van bepaalde diensten op hun grondgebied en zo sociale dumping kunnen voorkomen. Komt daarbovenop dat de christen-democraten en socialisten de verwijzing naar 'sociaal beleid' en 'consumentenbescherming' schrapten.

Ik vind het wel positief dat het Parlement erin slaagde een hele reeks diensten uit te sluiten van het toepassingsgebied. Daartegenover staat dan weer dat 'Diensten van Algemeen Economisch Belang' nog in hoge mate onder de richtlijn vallen.

Meer in het algemeen is het zo dat de herwerkte Bolkestein-richtlijn nog te veel juridische onduidelijkheden bevat. Dit voorstel zal dus opnieuw veel rechtszaken uitlokken voor het Europees Hof van Justitie. De herwerkte tekst biedt zeker niet de nodige transparantie en rechtszekerheid.

Voor de Europese Groenen waren de uitsluiting van diensten van algemeen economisch belang én het verwijderen van het oorsprongslandsbeginsel ijkpunten bij het bepalen van hun stemgedrag. Daaraan is niet tegemoetgekomen. Ik heb samen met de groene fractie alle goede amendementen gesteund die de richtlijn zo sterk mogelijk maakten, maar bij de finale versie kon ik niet anders dan tegenstemmen.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

Reactie Europese Commissie

Officiële EP-briefing

Debat EP in moedertaal spreker (deel I)

Debat EP in moedertaal spreker (deel II)

Groene Petitie over de Dienstenrichtlijn

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?