AA
Antibioticaresistentie neemt uitbreiding - vraag 1346/17

Volgens een recent rapport van het European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) en EFSA zijn resistente bacteriën in mensen, dieren en voeding een wijdverspreid en groeiend probleem en sterven hierdoor jaarlijks zo'n 25.000 Europeanen.

Ook België is hier niet van gevrijwaard. Uit het rapport blijkt dat in 2015 bij een steekproef de gevaarlijke CPE-bacteriën werden gevonden in een bereiding van varkensvlees bedoeld voor menselijke consumptie.

Een Chinese studie stelde onlangs vast dat 33 % van het kippenvlees in de Chinese supermarkten besmet was met de CPE-bacterie. In Brazilië is op 12 markten in en rond São Paulo dezelfde bacterie vastgesteld in 20 % van het vlees. Brazilië is de grootste uitvoerder  ter wereld van kippenvlees.

Is de Commissie bereid de controles op de invoer van vlees door Directoraat 7 van SANTE (het vroeger FVO) op te voeren? Zo ja, hoe?

Is volgens de Commissie het Rapid Alert System voldoende toegerust om dit soort problemen op te sporen en werden er reeds middels dit systeem gevallen ontdekt?

Overweegt de Commissie de vleesimport uit landen die onoordeelkundig omspringen met antibiotica te beperken of extra te controleren en daarvoor de nodige middelen te voorzien?

Antwoord van Commissaris Andriukaitis

In Besluit 2013/652/EU van de Commissie van 12 november 2013 betreffende de monitoring en rapportage van antimicrobiële resistentie (AMR) bij zoönotische en commensale bacteriën zijn combinaties van bacteriesoorten, antimicrobiële stoffen, voedselproducerende dierpopulaties en levensmiddelen omschreven met het oog op geharmoniseerde monitoring en rapportage. Een dergelijke monitoring is van cruciaal belang om de richting van ontwikkelingen te bepalen, beleidsmaatregelen te evalueren en prioriteiten te stellen.

De Commissie verricht regelmatig audits in de lidstaten om de uitvoering van Besluit 2013/652/EU te beoordelen. Zij overweegt een actualisering van dit besluit om rekening te houden met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en behoeften inzake gegevensverzameling.

De Commissie beschouwt het systeem voor snelle waarschuwingen over levensmiddelen en diervoeders (RASFF) als een adequaat instrument voor het aanmelden door de lidstaten van door voedsel overgedragen resistente micro-organismen die een ernstig risico kunnen vormen voor de gezondheid van de mens uitsluitend vanwege hun resistentiepatroon. Voorlopig hebben de lidstaten geen dergelijk geval bij het RASFF aangemeld. Vastgestelde aanwezigheid van resistente bacteriën in voedselproducerende dieren en daarvan afgeleide producten vormt als zodanig geen inbreuk op de EU-wetgeving.

De Commissie houdt toezicht op de planning van de monitoring van residuen van geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik (met inbegrip van antimicrobiële stoffen) door derde landen. Zij overweegt in dit stadium echter niet beperkingen voor te stellen op de invoer van vlees uit derde landen op basis van het gebruik van antimicrobiële stoffen. De Commissie blijft ijveren voor een EU-aanpak ter bestrijding van AMR en blijft in het kader van onderhandelingen met de handelspartners van de EU pleiten voor een verstandig gebruik van antimicrobiële stoffen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?