AA
31Edito - Europese steun voor WJ-dagen in Keulen

Europese steun voor WJ-dagen in Keulen

De Europese Commissie maakte bekend dat ze 1,5 miljoen euro steun verleende aan de recente Wereldjongerendagen in Keulen. (meer info)

Laat me vooreerst nog eens klaar en duidelijk stellen dat ik respect heb voor de inzet en de overtuiging van die vele duizenden jongeren die in Duitsland bijeen waren. Deze jongeren kiezen voor een duidelijk engagement en beleven samenhorigheid in een positieve sfeer. Velen onder hen staan ook kritisch ten aanzien van de soms eerder conservatieve stellingnames van het instituut Kerk. Ik heb na lectuur van een artikel in De Standaard zopas nog de blogspot van de jongeren van het Brasschaatse St. Michielscollege erop nagelezen. Boeiend!

Toch vind ik niet dat het de EU toekomt dit soort bijeenkomsten mee te financieren. Waarom katholieke jongerendagen wel en andere geloofsovertuigingen niet? Moet de EU straks ook een bijeenkomst van de Europese scouts mee gaan subsidiëren? Scouts wel? KSA'ers niet? De Chiro wel? De Federatie voor Open Scoutisme dan weer niet? Of een bijeenkomst van jonge moslims? Is het overigens de taak van de Unie dit soort manifestaties te co-financieren?

Ik kom uit de KSA en om de vier jaar trokken we met West-Vlaamse jong-hernieuwers (leeftijdsgroep 14-17 jaar) naar Lourdes. Ik heb daar zelf aan deelgenomen. Met veel enthousiasme en in dezelfde sfeer van de jongeren nu. Ik herinner me bitsige discussies met ondermeer wijlen Monseigneur De Smet en wijlen hulpbisschop Eugène Larridon. We waren daar met een kleine 5.000 West-Vlamingen. Geen haar op ons hoofd dat eraan dacht deze bijeenkomst mee te laten financieren door de overheid. Daarvoor organiseerden we gedurende het jaar zelf acties: een wafelenbak, het poetsen van auto's, het ophalen van oud papier, ...

Toen ik een twintiger was - in de jaren '80 - trokken vele honderdduizenden jongeren naar Taizé waar in een oecumenische omgeving nagedacht werd over geloof en maatschappij. Is daar één euro naartoe gevloeid? Ik ken niemand die naar Taizé trok en het in zijn of haar hoofd haalde daarvoor belastinggeld voor te vragen.

Ik kom blijkbaar uit een generatie waarbij wij het niet in ons hoofd haalden daarvoor belastinggeld te vragen.

Meteen het cruciale punt: is de maatschappij niet op drie of vier decennia dusdanig veranderd dat men te veel van de overheid verlangt? Iemand organiseert iets ... en de overheid moet klaar staan met subsidies. Komt daarbovenop dat ik het gevoelen heb dat het Vaticaan wel degelijk over de financiële middelen beschikt om de logistieke kosten van zo'n evenement zelf te dragen.

Nog eens ten gronde: in de EU is het zo dat het EP en de Ministerraad van Financiën de jaarlijkse begroting bepalen. Dat gebeurt in oktober van het jaar voorafgaand aan de begroting. Vorig jaar in oktober was er een expliciete vraag van leden van de Europese Volkspartij om de wereldjongerendagen een subsidie toe te kennen van 1,5 miljoen euro. Dat verzoek werd door het EP afgewezen. Er bestaat dus geen juridische grond om deze som uit te geven.

Wel is het zo dat in februari van dit jaar op een eenvoudige resolutie (die geen wetgevende waarde heeft) een amendement werd goedgekeurd dat de subsidie wel toekende. Er werd toen nagegaan wat de waarde was van die stemming. Juristen vertelden ons dat een begrotingsstemming steeds voorrang heeft op een stemming over een resolutie. De Commissie gaat hier in tegen de begrotingsstemming. Tijdens volle vakantieperiode en tijdens de jongerendagen zelf neemt ze de beslissing de WJD met 1,5 miljoen euro te subsidiëren. Kieser ware geweest een voorstel tot wijziging van de begroting op tijd in te dienen en daar het EP te laten over stemmen. Mijns insziens is de huidige beslissing van de Commissie dus onwettig.

Bart Staes
Europees Parlementslid voor Groen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?