AA
12Edito - Angst is een slechte raadgever, ook inzake de uitbreiding

Angst is een slechte raadgever,

ook inzake de Uitbreiding

Werknemers eerder gebaat bij vrijmaking arbeidsmarkt

Als er dan eindelijk een publiek debat over de Uitbreiding op gang lijkt te komen, gaat het meteen over ‘de dreiging uit het Oosten’. En dat terwijl voorlopig niets erop wijst dat de Vlaamse arbeidsmarkt de komende jaren zal worden overspoeld met arbeidskrachten uit de tien toetredingslanden. Angst is een slechte raadgever. Politici die erop inspelen zijn dat ook.

Het cijfer dat nog altijd wordt aangehouden wanneer het gaat om migratie is 335.000 voor de hele EU-15. De schatting wordt gehandhaafd door de Europese Commissie, zelfs zonder rekening te houden met de beperkende maatregelen die er zijn. Duitsland, Oostenrijk en in mindere mate Italië vangen daarvan het merendeel op. In 2010 is dat aantal al geslonken tot ongeveer 147.000. Wat daarna komt, is eigenlijk verwaarloosbaar. (Uit: Quinze + Dix - Le grand élargissement - J.D. Giulioani - Fondation R. Schuman - 2003 - de auteur baseert zich op gegevens van onder meer de Organisation for Economic Co-operation and Development).

ER VERANDERT VOORLOPIG NIETS

De discussie over contingenten is des te ijler omdat er de eerste twee jaar inzake werknemers uit de toetredingslanden niets verandert. Voor de toelating van werknemers uit de nieuwe lidstaten gelden de nationale regels, niet deze van de EU-regelgeving inzake vrij verkeer. Concreet: om te werken in loondienst hebben ze een vergunning nodig. Als zou blijken dat de instroom toch groter is dan verwacht, kan de Unie deze maatregelen bovendien nog met maximaal vijf jaar - tot 2011 dus - verlengen.

Zo’n verlenging is weinig waarschijnlijk. Soortgelijke maatregelen bij de toetreding van Spanje en Portugal werden sneller opgeheven dan ze waren ingevoerd. Nu allerlei beperkende maatregelen aankondigen is niet alleen een beetje hypocriet, maar kan zelfs bijdragen aan een uitholling van de bestaande sociale regels. Enkele jaren geleden waren de mensen uit de toetredingslanden meer dan welkom om openstaande vacatures in te vullen. Nu plots de deur dicht willen doen, is niet erg hoffelijk ten opzichte van de nieuwe leden.

VRIJMAKING ARBEIDSMARKT VOORKOMT UITHOLLING SOCIALE VERWORVENHEDEN

Maar er is meer: werknemers binnen de EU-15 lopen door deze houding het risico dat hun sociale verworvenheden worden uitgehold. Nu immers blijft het mogelijk dat bv. een Pools interimkantoor mensen in Vlaanderen laat werken tegen voorwaarden die (veel) slechter zijn dan deze voor Vlaamse werknemers. En blijft ook de mogelijkheid dat mensen uit de toetredingslanden hier illegaal kunnen komen werken. Ik merk bovendien op dat door de vergrijzing - een fenomeen dat ook de toetredingslanden kennen - op middelkorte termijn waarschijnlijk toch immigranten zullen moeten worden aangetrokken om de actieve bevolking op peil te houden.

Tal van studies tonen aan dat de impact van de uitbreiding op de Vlaamse of Europese arbeidsmarkt veeleer gering zal zijn (zie ook recenter materiaal (2003) van de Europese Bank van Wederopbouw en Ontwikkeling) dat dit vermoeden nogmaals bevestigt. Cijfers van de aanwerving van Europese ambtenaren bij de Commissie wijzen uit dat de functies voor lagergeschoolden vooral worden ingenomen door Belgen. Ook de nieuwe Europeanen zullen niet zomaar huis en haard verlaten om hier werk te komen zoeken. Dat neemt inderdaad niet weg dat sommige, meestal arbeidsintensieve, sectoren het moeilijk kunnen krijgen. Maar dat is nu ook al het geval. Wie echt goedkope arbeidskrachten wil, investeert niet in de toetredingslanden, maar in pakweg Centraal-Azië of China. Of in Turkije, zoals Ford.

TIJD VOOR POSITIEVE INFORMATIE!!

Hoewel deze uitbreiding door het aantal lidstaten een gigantische operatie is, verdient ze onze steun. Omdat we allen Europeanen zijn, omdat ze politieke, sociale en economische stabiliteit zal brengen. Niet uitbreiden kost - maatschappelijk én economisch - meer. De toetredingslanden hebben op relatief korte tijd enorme inspanningen geleverd om te democratiseren, hun economie te hervormen, de Europese regels in te schrijven, ... Hen nu, met de Europese verkiezingen in het vooruitzicht een ezelsstamp verkopen, is niet alleen bijzonder onfair, het is ook bijzonder onverstandig.

Het wordt hoog tijd om de mensen nu ook eens te informeren over de positieve gevolgen van de Uitbreiding. Het is overigens ook aan de lidstaten om die informatiecampagne te voeren.

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Groen!

Meer nuttige links

Meest recente debatten in het EP over de Uitbreiding:

(1) 11 februari 2003: aanpassing van de financiële vooruitzichten in verband met de Uitbreiding

(2) 9 april 2003: uitbreidingsdebat

(3) 22 oktober 2003: ondernemerschap in Europa - het industriebeleid na de Uitbreiding

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?