AA
07Edito - Werkgelegenheidstop Europese Raad (Brussel, 20-21 maart 2003) legt verklaring af over oorlog in Irak

Werkgelegenheidstop Europese Raad (Brussel, 20-21 maart 2003) legt verklaring af over oorlog in Irak

(Brussel, 22/03/2003) De Europese Raad is de benaming voor de regelmatige bijeenkomsten van de staatshoofden en regeringsleiders van de lidstaten van de EU en de voorzitter van de Europese Commissie (en wordt soms ook wel de Top genoemd). Ook de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten nemen aan de Europese Raden deel. De bijeenkomst wordt gewoonlijk voorafgegaan door een gedachtewisseling met de voorzitter van het Europees Parlement. De Europese Raad wordt in beginsel vier maal per jaar, ofwel tweemaal tijdens elk voorzitterschap van zes maanden, bijeengeroepen.

Vanaf 2002 wordt, overeenkomstig het Verdrag van Nice, ten minste één Europese Raad per voorzitterschap in Brussel gehouden. Na de uitbreiding van de Unie zullen naar verwachting alle bijeenkomsten in Brussel plaatsvinden.

In 2003 heeft één informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders op 17-18 februari 2003 in Brussel plaatsgevonden. Enig agendapunt was toen reeds IRAK. Tijdens het Griekse voorzitterschap wordt naar verwacht nog één Europese Raad gehouden, namelijk op 20 juni in Thessaloniki.

De Europese Raad op 20-21 maart 2003 (ook wel "de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad" genoemd) spitste zich toe op de doelstellingen van de zogenoemde "strategie van Lissabon", namelijk economische hervorming, werkgelegenheid, sociale samenhang en duurzame ontwikkeling. De Europese Raad van Lissabon (23-24 maart 2000) stelde een nieuw strategisch doel voor de Unie vast, namelijk uiterlijk in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.

Daarom ook organiseerden de Europese vakbonden op vrijdagmorgen 22 maart een succesvolle betoging in de straten van Brussel. Er waren meer dan 20.000 wakkere burgers!

De Top van Brussel werd natuurlijk overschaduwd door de oorlog in Irak. De Franse President en de veertien Eerste Ministers bereikten overeenstemming over de volgende tekst:

IRAK

Nu het militaire conflict begonnen is, staan we voor een nieuwe situatie. Wij hopen dat het conflict zal eindigen met een minimaal verlies aan mensenlevens en met een minimum aan menselijk lijden. Onze gemeenschappelijke uitdagingen zijn de volgende:

Wat betreft Irak:

De EU is gehecht aan de territoriale integriteit en de soevereiniteit van Irak, alsmede aan de politieke stabiliteit en de volledige en daadwerkelijke ontwapening op het gehele Iraakse grondgebied, en aan de naleving van de rechten van het Iraakse volk, met inbegrip van alle personen die tot minderheden behoren.

Wij menen dat de VN tijdens en na de huidige crisis een centrale rol moet blijven spelen. Het VN-stelsel beschikt over een uniek vermogen en praktische ervaring bij het coördineren van bijstand in staten na conflicten. De Veiligheidsraad dient de Verenigde Naties een krachtig mandaat voor deze missie te geven.

Wij moeten dringend voorzien in de grote humanitaire behoeften die uit het conflict zullen voortvloeien. De EU verbindt zich ertoe op dit gebied een actieve rol te spelen, overeenkomstig de gevestigde beginselen. Wij steunen het voorstel van de secretaris- generaal van de Verenigde Naties om de humanitaire behoeften van het Iraakse volk te blijven lenigen door middel van het olie voor voedselprogramma.

Wij willen er daadwerkelijk toe bijdragen de omstandigheden te scheppen waaronder alle Irakezen in vrijheid, waardigheid en welvaart kunnen leven onder een represen- tatieve regering, in vrede met haar buren en als actief lid van de internationale gemeen- schap. De Raad verzoekt de Commissie en de hoge vertegenwoordiger na te gaan op welke wijze de EU het Iraakse volk kan helpen om deze doelstellingen te verwezen- lijken.

Op regionaal niveau:

Wij betuigen onze solidariteit met de landen die zich geconfronteerd zien met problemen en risico's als gevolg van het conflict, met inbegrip van mogelijke vluchte- lingenstromen, en wij zijn bereid deze landen bijstand te verlenen. De EU zal zich actief inzetten ter ondersteuning van de regionale stabiliteit.

Wij doen een beroep op alle landen van de regio om zich te onthouden van acties die tot verdere instabiliteit zouden kunnen leiden.

De landen van de regio hebben eveneens een specifieke verantwoordelijkheid bij het voorkomen van terroristische aanslagen.

Wij blijven ons actief inzetten om het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen middels de onmiddellijke bekendmaking en uitvoering van het draaiboek zoals goedgekeurd door het Kwartet.

Wij zullen op alle gebieden onze dialoog en samenwerking met de Arabische en de islamitische wereld versterken. We hopen dat het spoedig mogelijk zal zijn de aanzien- lijke mogelijkheden van het Barcelona-proces te baat te nemen.

Op internationaal niveau:

Wij blijven vasthouden aan de fundamentele rol van de Verenigde Naties in het inter- nationale systeem en aan de primaire verantwoordelijkheid van de Veiligheidsraad voor de handhaving van internationale vrede en stabiliteit.

Wij zijn vastbesloten om het vermogen van de Europese Unie in het kader van het GBVB en het EVDB te versterken.

Wij blijven ervan overtuigd dat wij het trans-Atlantische partnerschap - dat een fundamentele strategische prioriteit voor de Europese Unie blijft - moeten versterken; hiertoe moet een duurzame dialoog worden gevoerd over de nieuwe regionale en wereldwijde uitdagingen.

Wij zullen blijven bijdragen tot de verdere versterking van de internationale coalitie tegen terrorisme.

Wij zullen ook intensiever werken aan een alomvattend, samenhangend en doeltreffend multilateraal beleid van de internationale gemeenschap om de verspreiding van massa- vernietigingswapens te voorkomen.

Bovengenoemde doelstellingen hangen onderling samen en vullen elkaar aan. Ze moeten parallel met elkaar worden nagestreefd, via gecoördineerde actie van alle belangrijke internationale spelers. In deze geest is het herstel van de eenheid van de internationale gemeenschap een absolute noodzaak.

MIDDEN-OOSTEN

De Irak-crisis maakt het des te noodzakelijker dat de andere problemen van de regio worden aangepakt en opgelost.

Met name het Israëlisch-Palestijnse conflict blijft aanleiding geven tot grote verontrusting. Beide partijen dienen zich zo terughoudend mogelijk op te stellen. Het is tijd voor onderhandeling, compromis en verzoening, en niet voor de vicieuze cirkel van haat, confrontatie en geweld.

Wij betuigen opnieuw onze volledige steun voor het toekomstbeeld van de internationale gemeenschap waarin twee staten in vrede en veiligheid naast elkaar bestaan, op basis van de grenzen van 1967. Alle betrokkenen delen een historische verantwoordelijkheid voor de verwezenlijking van dit toekomstbeeld.

Het door het Kwartet op 20 december 2002 goedgekeurde draaiboek wijst de weg naar de totstandbrenging van een definitieve, rechtvaardige en alomvattende regeling. Het moet onverwijld worden gepubliceerd en uitgevoerd, met gelijktijdige vorderingen op het gebied van veiligheid, politiek en economie. Wij blijven paraat om de partijen bij te staan bij de uitvoering van het draaiboek, samen met de VS, Rusland en de VN.

In dit perspectief zijn wij verheugd over het door president Bush op 14 maart aangekondigde voornemen om werk te maken van het draaiboek.

De Europese Unie waardeert en steunt het debat binnen de Palestijnse Autoriteit en de civiele samenleving over het bevorderen van verstrekkende politieke hervormingen. De aanstelling van een eerste minister met significante bevoegdheden is in dit verband een eerste fundamentele stap en zal het vredesproces een krachtige impuls geven. De Europese Raad is verheugd over de ondertekening door president Arafat van de wetgeving waarbij de functie van eerste minister wordt ingesteld, alsmede over zijn besluit om Mahmoud Abbas in deze functie te benoemen.

De Unie zal zich voor de regio blijven inzetten en doet een beroep op alle partijen om hun steun te geven aan coherente inspanningen gericht op hervorming en herstel van de Palestijnse Autoriteit. Er zijn dringend maatregelen nodig om een eind te maken aan de humanitaire tragedie in de Palestijnse gebieden.

De EU herhaalt haar beroep op Israël om zijn nederzettingenbeleid terug te draaien. Dat beleid staat vrede op zowel korte als langere termijn in de weg. Israël zou tevens daadwerkelijk moeten bijdragen tot inspanningen die gericht zijn op Palestijnse hervormingen. Alle partijen zouden moeten trachten een einde te maken aan het geweld.

De Europese Unie heeft zich alle inspanningen getroost, en zal dit blijven doen, om in het Midden-Oosten vrede tot stand te brengen, zulks ten behoeve van de volkeren in de regio maar tevens van de internationale vrede en stabiliteit.”

Bart Staes

Europees Parlementslid voor Agalev

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?