AA
05Edito - Conclusies van de Europese Raad inzake Irak

Conclusies van de Europese Raad inzake Irak

(17/02/03) De Europese Raad heeft een buitengewone bijeenkomst gehouden om de crisis in verband met Irak te bespreken. De leden van de Raad hebben ook een ontmoeting gehad met de secretaris-generaal van de VN, Kofi Annan, en de voorzitter van het Europees Parlement, Pat Cox. Dit is hun besluit.

"Wij onderschrijven andermaal de conclusies van de RAZEB van 27 januari en de krachtlijnen van de openbare demarche van 4 februari 2003 met betrekking tot Irak, die onverminderd geldig blijven. De wijze waarop de evolutie van de situatie in Irak wordt aangepakt, zal verstrekkende gevolgen hebben voor de wereld in de komende decennia.

Wij zijn met name vastbesloten om de dreigende verspreiding van massavernietigingswapens doeltreffend aan te pakken. Wij houden eraan vast dat de Verenigde Naties de spil van de internationale orde blijven. Wij erkennen dat de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de ontwapening door Irak in de eerste plaats bij de VN-veiligheidsraad ligt. Wij zeggen onze volledige steun toe aan de Raad bij het uitvoeren van zijn taken.

Het doel van de Unie met betrekking tot Irak blijft volledige en daadwerkelijke ontwapening overeenkomstig de desbetreffende resoluties van de VN-veiligheidsraad, met name Resolutie 1441. Wij willen dit op vreedzame wijze bereiken. Dit is duidelijk wat de volkeren van Europa wensen. Oorlog is niet onvermijdelijk. Geweld mag alleen in laatste instantie gebruikt worden.

Het is de taak van het Iraakse regime om deze crisis te beëindigen door gehoor te geven aan de eisen van de Veiligheidsraad. Wij blijven de lopende werkzaamheden van de VN-inspecteurs volledig steunen. Zij moeten de tijd en de middelen krijgen die de VN-Veiligheidsraad nodig acht.

De inspecties kunnen echter niet eindeloos doorgaan zonder dat Irak volledig meewerkt. Volledige medewerking betekent onder meer het overleggen van alle aanvullende en specifieke informatie over de vraagstukken die in de rapporten van de inspecteurs aan de orde zijn gesteld. Bagdad moet geen illusies koesteren: het moet ontwapenen en onmiddellijk en volledig meewerken. Irak heeft een laatste kans om de crisis vreedzaam op te lossen. Het Iraakse regime is als enige verantwoordelijk voor de gevolgen als het de wens van de internationale gemeenschap blijft negeren en deze laatste kans niet grijpt.

Wij erkennen dat de eensgezindheid en de doortastendheid van de internationale gemeenschap, zoals die tot uitdrukking komt in de met eenparigheid van stemmen aangenomen Resolutie 1441, en de militaire voorbereidingen essentieel geweest zijn om de terugkeer van de inspecteurs te bewerkstelligen. Deze factoren blijven essentieel als wij de volledige medewerking wensen te krijgen waarnaar wij streven.

Wij zullen met de Arabische landen en de Arabische Liga samenwerken. Wij zullen hen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, oproepen om aan Saddam Hoessein duidelijk te maken dat een verkeerde beoordeling van de situatie enorme risico's meebrengt, en dat Resolutie 1441 volledig nageleefd moet worden. Wij steunen de regionale initiatieven van Turkije met de buurlanden van Irak en met Egypte. In deze regionale context blijft de Europese Unie overtuigd van de noodzaak om het vredesproces in het Midden-Oosten nieuw leven in te blazen en het Israëlisch-Palestijnse conflict op te lossen. Wij blijven de spoedige uitvoering van het door het Kwartet goedgekeurde draaiboek steunen. Er moet een einde komen aan terreur en geweld. Hetzelfde geldt voor de bouw van nederzettingen. De Palestijnse hervormingen moeten versneld worden en in dit verband is de verklaring van voorzitter Arafat dat hij een eerste minister zal benoemen, een welkome stap in de goede richting.

Bij het aanpakken van deze problemen is het van vitaal belang dat de internationale gemeenschap eensgezind optreedt. Wij zullen samenwerken met al onze partners, met name de Verenigde Staten, om Irak te ontwapenen, en tezamen zullen wij ons inzetten voor vrede en stabiliteit in de regio en voor een waardige toekomst van alle volkeren aldaar!

Europese Raad Brussel

Klik hier voor een reactie van de Europese Groenen..

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?