Persberichten

AA
Zes Europarlementsleden schrijven Open brief aan Premier Verhofstadt
Nelly Maes, Anne Van Lancker, Patsy Sörensen, Kathleen Van Brempt, Miet Smet en auteur Bart Staes ondersteunen ten volle de vraag van gewezen Sabeniens voor een snelle, correcte en adequate afhandeling van hun dossier. Ook de ontslagen werknemers van Sabena hebben immers recht op rustige eindejaarsfeesten en een toekomstvol 2002. ----------------- OPEN BRIEF AAN PREMIER GUY VERHOFSTADT "Een sociaal Europa vereist dat er snel oplossingen komen voor de praktische moeilijkheden waarin vele gedupeerde Sabenawerknemers zich bevinden." Brussel, 5 december 2001 Mijnheer de Eerste Minister, Op 28 november bezocht een delegatie voormalige Sabena-werknemers, gegroepeerd in de vereniging 'Sabena Tomorrow', het Europees Parlement. De 'Sabéniens' legden de aanwezige Europarlementsleden de volgende strijdpunten voor: "1. Een samenhangend en sociaal tewerkstellingsbeleid in de wereld van de Belgische luchtvaart; 2. Het oprichten van een Belgische luchtvaartmaatschappij met een internationaal karakter gevestigd in Brussel, hoofdstad van Europa; 3. Dat de schuldvorderingen door de Belgische staat aan Swissair, ten belope van 3 miljard € onmiddellijk en integraal worden voorgeschoten voor het opstarten van een dergelijke maatschappij; 4. Dat duidelijkheid ontstaat over ieders verantwoordelijkheid in het slechte beheer van Sabena en dat er daaromtrent de nodige maatregelen getroffen worden voor de betrokken personen; 5. Dat de Belgische staat als hoofdaandeelhouder van ex-Sabena zijn verantwoordelijkheid opneemt tegenover het personeel en zijn wettelijke en morele verplichtingen nakomt." Tijdens het gesprek met de voormalige werknemers van Sabena werd duidelijk dat een aantal van hun eisen niet direct op het Europese vlak opgelost kan worden. Niettemin waren alle aanwezigen getroffen door de schrijnende toestand waarin veel ex-werknemers zich bevinden: depressies, de dreiging van deurwaarders, de onmogelijkheid afbetalingen te verrichten bij de banken. Veel werknemers beschouwen zichzelf als op straat gesmeten vuil maar willen koste wat het kost hun fierheid bewaren. Bijna een maand na het Sabena-faillissement blijven duizenden mensen in de totale onzekerheid over de consequenties van het voorgestelde sociaal plan. Bijna een maand na het faillissement krijgen vele mensen nog steeds geen precieze antwoorden op vaak even precieze vragen. De voormalige Sabena-werknemers kloegen erover dat een groot aantal onder hen nog steeds geen ontslagbrief heeft ontvangen, wat het hen onmogelijk maakt hun werkloosheidsdossier in orde te maken. Verder worden precieze vragen gesteld over de gevolgen van het faillissement op gepensioneerden en bruggepensioneerden van Sabena. De ex-werknemers weten ook al niet hoe ze via een 'tewerkstellingscel' kunnen gaan zoeken naar herplaatsing en hertewerkstelling. Piloten, tot slot, dreigen na al te lange inactiviteit hun licentie te verliezen. Dat zorgt individueel steevast voor nieuwe bijkomende kosten. Dit is niet het 'sociale Europa' waar wij voor staan. We beloofden de aanwezige Sabéniens er binnen onze eigen partijcenakels op aan te dringen dat er snel oplossingen komen voor de praktische moeilijkheden waarvoor de gedupeerde personeelsleden zich bevinden. Ondertekenaars weten dat de ministerraad van 30 november jl. reeds een aantal maatregelen nam m.b.t. het behoud van de licenties van de piloten, het bieden van outplacement aan de ontslagen werknemers en de financiering van de extra-wettelijke opdracht van het Fonds van de Sluiting van Ondernemingen. Kan de Eerste Minister ons echter verzekeren dat alle precieze vragen van ex-werknemers ook snel, eenduidig en adequaat beantwoord worden? Kan de Eerste Minister ons verzekeren dat alle ontslagbrieven nu ook daadwerkelijk bij de betrokkenen zijn aangekomen opdat alle werkloosheidsdossiers in orde kunnen worden gebracht? Kan de Eerste Minister eveneens reageren op de eisen van de vertegenwoordigers van 'Sabena Tomorrow' en met name op de eis "de schuldvorderingen door de Belgische staat aan Swissair, ten belope van 3 miljard € onmiddellijk en integraal voor te schieten voor het opstarten van wat nu gemeenzaam DAT+ wordt genoemd?" Mijnheer de Eerste Minister, Dit waren de vragen van de Sabéniens die ons in het Europees Parlement kwamen opzoeken. Wij hopen op een snel antwoord opdat we er in zouden slagen sluimerende onzekerheid, woede, vrees voor de toekomst en heel wat ontgoocheling toch enigszins weg te nemen.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?