Persberichten

AA
Wil minister-president Patrick Dewael (VLD) komaf maken met duurzaam milieubeleid ?
De blauwe aanval op het Europese milieubeleid werd half december ingezet met een schriftelijke verklaring van de Nederlandse VVD-europarlementsleden over "de onbedoelde onevenredig negatieve neveneffecten voor economische activiteiten van de Vogel-, de Habitat- en de Natura 2000-richtlijnen". Zij kregen de steun van hun VLD-collega Dirk Sterckx, die zich steeds nadrukkelijker profileert als woordvoerder van de industriële-ontwikkeling-zonder-milieugrenzen. Tijdens de januarizitting van het Europees Parlement dienden de liberale en de conservatieve fractie amendementen in om de Habitat-richtlijn uit te hollen. Deze richtlijn vormt volgens hen een belemmering voor diverse economische sectoren. Maes en Staes wezen er toen reeds op dat de Habitat-richtlijn de overheid voldoende mogelijkheden biedt om projecten van maatschappelijk belang te realiseren. Artikel 6,4 van de richtlijn stelt immers: "Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies voor de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algemene samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen." Uit de brief van eurocommissaris Wallström voor Leefmilieu over de havenuitbreiding op Linkeroever van 18 januari jl. blijkt dat het Vlaams Gewest heeft nagelaten de cumulatieve en grensoverschrijdende milieueffecten goed in kaart te brengen, conform de Habitat-richtlijn. De havenuitbreiding wordt eveneens in strijd geacht met twee andere milieurichtlijnen. Wallström oordeelt tenslotte dat de alternatieven, onder andere Zeebrugge, onvoldoende zijn onderzocht. Als de Vlaamse regering geen grondige argumenten kan aanhalen, volgt ongetwijfeld een vernietigende kritiek van het Hof van Justitie. Begin februari vroeg havenschepen Leo Delwaide op z'n beurt aan de Vlaamse europarlementsleden om de schriftelijke verklaring van de Nederlanders te ondertekenen "met de belangen van alle Belgische havens voor ogen". "Het hoeft geen betoog dat u hierdoor een belangrijke dienst zou bewijzen aan onze economie en werkgelegenheid", aldus de VLD-wapenbroeder van Dewael. Over de nood aan een evenwicht tussen de haven en de duurzame ontwikkeling van de volledige regio, met inbegrip van het ecologisch kader, in plaats van een louter economisch geïnspireerde uitbreidingslogica rept Delwaide met geen woord.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?