Persberichten

AA
UEFA-reglement bedreigt Europese ambities van GBA - Naleving EG-verdrag gevraagd!
Een UEFA-reglement bepaalt dat ploegen met financiële banden niet tegen elkaar mogen spelen in dezelfde UEFA-competitie (UEFA-beker en Champions League). Vermits Ajax Amsterdam een meerderheidsparticipatie heeft van 51 procent in GBA betekent dit dat bij plaatsing van beide clubs slechts één ploeg effectief mag deelnemen. Het Antwerpse europarlementslid Bart Staes betwijfelt ten zeerste dat het UEFA-reglement in overeenstemming is met het EG-verdrag. Hij wil dat de Commissie het "onsportieve speelverbod" ongeldig verklaart en in strijd met artikel 81 van het EG-verdrag. Volgens het Antwerpse europarlementslid is het onzinnig te denken dat een spelersploeg die zich een volledige competitie uitslooft voor een plaats in de UEFA-competitie, haar kansen uit handen zou geven omwille van de (financiële) belangen van een meerderheidsaandeelhouder. En zelfs als dit gebeurt, zou dit een einde maken aan de sportieve geloofwaardigheid van de betrokken club bij de trouwe voetbalsupporters en de kritische berichtgeving. Europees concurrentiebeleid Staes voelde commissaris Mario Monti reeds een eerste maal aan de tand over de UEFA-regeling inzake De integriteit van de UEFA-competitie voor clubelftallen. De Europese Commissie heeft nog geen definitief standpunt ingenomen. Het onderzoek loopt nog, maar in antwoord op een parlementaire vraag van Staes deelde de Commissie mee dat de UEFA-regeling kan worden beschouwd als strijdig met het EG-verdrag. Het betreft immers "een besluit van een ondernemersvereniging of als een overeenkomst tussen ondernemersverenigingen binnen de UEFA in de zin van artikel 81, lid 1 van het EG-verdrag". Dit artikel vormt dé kern van het Europees concurrentiebeleid. "Onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen de lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten gevolgde hebben dat de mededinging binnen de gemeenschappelijke markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst." De Commissie dwingt met artikel 81 een transparant en eerlijk concurrentiebeleid af binnen de Europese Unie. Op 14 oktober 1999 heeft UEFA de Europese Commissie echter gevraagd om haar regeling De integriteit van de UEFA-competities voor clubelftallen: de onafhankelijkheid van de clubs vrij te stellen van deze verdragsbepaling. Hierover beroept de Europese voetbalfederatie zich op artikel 81, lid 3 ("De bepalingen van lid 1 kunnen buiten toepassing worden verklaard voor elke overeenkomst (…), elk besluit (…) die bijdragen tot verbetering van de productie of van de verdeling der producten(…). ) De UEFA beoogt - naar eigen zeggen - "de sportieve integriteit van de clubcompetities te beschermen". Bart Staes vraagt de Commissie nog voor het einde van de lopende competities een definitieve uitspraak te doen over het UEFA-speelverbod en daarbij het EG-verdrag te volgen. Zoniet dreigen de Europese ambities van Germinal Beerschot Antwerpen - en van om het even welke andere ploeg in een gelijkaardige positie - voortijdig in de kiem te worden gesmoord. Sportiviteit en beroepsernst moeten de voorrang krijgen op commerciële en financiële belangen.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?