Persberichten

AA
Havenuitbreiding botst op ecologisch kader
In haar brief aan de Belgische regering (18 januari jl.) stelt eurocommissaris Wallström voor Leefmilieu dat het Vlaams Gewest heeft nagelaten de cumulatieve en grensoverschrijdende milieueffecten goed in kaart te brengen. Bovendien zegt de Habitat-richtlijn ter bescherming van de leefomgeving dat grote economische projecten enkel kunnen doorgang vinden als de "dwingende reden van groot openbaar belang" kunnen worden aangetoond en als "alle nodige compenserende maatregelen werden getroffen". De Habitat-richtlijn biedt EU-lidstaten dus de mogelijkheid om projecten van maatschappelijk belang te realiseren. Artikel 6,4 van de richtlijn stelt immers: "Indien een plan of project, ondanks negatieve conclusies voor de beoordeling van de gevolgen voor het gebied, bij ontstentenis van alternatieve oplossingen, om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, toch moet worden gerealiseerd, neemt de Lid-Staat alle nodige compenserende maatregelen om te waarborgen dat de algemene samenhang van Natura 2000 bewaard blijft. De Lid-Staat stelt de Commissie op de hoogte van de genomen compenserende maatregelen." Dit is blijkens de brief van Wallstöm niet gebeurd. Ten derde werden de alternatieven, onder andere Zeebrugge, onvoldoende onderzocht. Als de Vlaamse regering geen grondige argumenten kan aanhalen, volgt ongetwijfeld een vernietigende kritiek van het Hof van Justitie. Ook de Raad van State heeft ernstige bezwaren bij de bouwvergunning voor het Deurganckdok. In de komende maanden volgt tenslotte nog een moeilijke beslissing over de miljardenkostende verdieping van de Westerschelde. De europarlementsleden Nelly Maes en Bart Staes vinden het de hoogste tijd om bij de verdere ontwikkeling van de haven eindelijk rekening te houden met de duurzame ontwikkeling van de volledige regio in plaats van zich te beperken tot de louter economische uitbreidingslogica.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?