Persberichten

AA
Europese Parlementsleden zouden beter aan pensioenen van burgers denken
Het is onverantwoord dat het reeds controversiële, aanvullende pensioenfonds van het Europees Parlement (EP), zou worden aangevuld met belastinggeld. "Het besluit daartoe van het presidium van het EP moet worden teruggedraaid", aldus Europees parlementslid Bart Staes (Groen!), "Zeker in tijden van sociaal-economische onzekerheid van mensen en opdrogende pensioenfondsen zouden politici beter met pensioenen van burgers bezig zijn in plaats met dat van henzelf". Het aanvullend pensioenfonds van het EP is vrijwillig én controversieel. Deelnemende parlementsleden betalen maandelijks 1194 euro uit hun werkingsbudget aan het fonds en het EP doet daar 2388 euro bij. Een Europees parlementslid dat vijf jaar aan dit fonds deelneemt, krijgt vanaf 61 jaar tot aan zijn of haar overlijden, bijna 1400 euro uitbetaald, bovenop het normale pensioen. Deze regeling is juridisch-technisch niet fout, maar moreel en ethisch wel, stelt Staes (die samen met vijf andere Vlaamse parlementsleden géén lid is van het fonds). Een jaar geleden bleek het pensioenfonds 1113 leden te hebben, waarvan 478 actieve parlementsleden, 493 gepensioneerde leden (waarvan 56 personen ten laste van overleden leden) en 142 niet meer bijdragende aangeslotenen. Op 31 december 2007 bedroegen de activa van het fonds nog bijna 215 miljoen euro. Een onafhankelijk controleur stelde toen al een 'actuarieel tekort' van 30 miljoen euro vast. Maar door de ingestorte beurskoersen is het tekort van het pensioenfonds opgelopen tot 90 miljoen euro. Het presidium van het EP besliste op 1 april om deze tekorten aan te zuiveren vanuit het budget van het Europees Parlement. "Ik vind dit een heel slechte 1 april grap en heb als lid van de commissie budgetcontrole (cocobu) amendementen ingediend die donderdag door de plenaire vergadering gestemd worden. Ik roep alle collega- parlementsleden op om dit goed te keuren," zegt Staes. De letterlijke tekst van het amendement luidt: "Het EP wijst erop dat het Parlement in de huidige economische omstandigheden onder geen enkele voorwaarde extra begrotingsgeld ter beschikking zal stellen voor het dekken van de verliezen van het fonds, zoals in het verleden wel is gebeurd, en dat als het pensioenrechten moet waarborgen, het Parlement de volledige controle over het fonds en het beleggingsbeleid ervan opeist." In het kader van de kwijtingsprocedure - goedkeuren van de rekening - wordt er donderdag over deze tekst gestemd. Staes: "In het huidige crisisklimaat, de anti-Europese sentimenten die overal in Europa via populistische partijen allerhande oprukken, zou het van suïcidaal gedrag getuigen als het EP dit niet goedkeurt. Daarom heb ik ook een hoofdelijke stemming aangevraagd, zodat iedereen kleur moet bekennen."
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?