Persberichten

AA
Europese CVP-fractie verwerpt Tobintaks
Het Europees Parlement keurde vandaag het rapport-von Wogau over Globale richtsnoeren voor het economisch beleid van de lidstaten en van de Gemeenschap goed. In één van de amendementen werd voorgesteld "een belasting in te voeren (zoals de Tobin-belasting) op kapitaalbewegingen, met name die met een speculatief karakter, teneinde deze beter onder controle te kunnen houden, de schommelingen op de financiële markten te beperken en om nieuwe middelen ter beschikking te stellen voor investeringen op sociale en milieuterreinen". Bij de stemming over dit amendement drukten de drie CVP-europarlementsleden op het rode knopje. Daarmee namen Johan Van Hecke, Miet Smet en Marianne Thyssen afstand van hun eerdere verklaringen over de nood aan een Tobintaks én van het CVP-partijstandpunt. Enkele maanden had de CVP zich nog uitgesproken voor een taks op speculatieve kapitaalbewegingen. De latere Nobelprijswinnaar economie James Tobin opperde in 1972 de eerste maal het idee voor een belasting op kapitaalbewegingen. Hij deed dit voorstel vanuit de vaststelling dat de aanzwellende kapitaalbewegingen op internationaal niveau steeds meer de beleidsruimte inperken van de monetaire overheden in de industrielanden. Later werd daar de dimensie van steun aan de ontwikkelingslanden aan toegevoegd. De alliantie VU&ID heeft zich steeds uitgesproken voor de Spahn-variant van de Tobintaks. Deze variant heeft tot doel destabiliserende speculatieve bewegingen in te dijken. Het is vanzelfsprekend dat in een wereld waar arbeid wordt belast ook de inkomsten uit vermogen hun steentje bijdragen. Uiteindelijk staat of valt het principe van de Tobintaks met de politieke wil om inkomsten uit kapitaalbewegingen op dezelfde manier te behandelen als de inkomsten uit arbeid. De houding van de paars-groene regering terzake heeft alvast tot verbazing geleid bij de de europarlementsleden Nelly Maes en Bart Staes. In de nota van 15 december aan de ministerraad over het Belgisch EU-voorzitterschap was sprake van "een studie (…) over de opportuniteit, de haalbaarheid en de eventuele voorwaarden van een belasting op speculatieve kapitaalstromen". Bij de uiteindelijke voorstelling van de prioriteiten heeft premier Verhofstadt dit voornemen echter laten varen.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?