Persberichten

AA
Commissie wijst op discriminatoir karakter van moedertaalcriterium bij aanwervingen
Eerder had ook federaal minister Laurette Onkelinx erkent dat het beginsel van non-discriminatie en het vrij verkeer van werknemers met voeten wordt getreden door vacatures te plaatsen voor native English-speaker. In de weekbladen European Voice en The Bulletin duiken regelmatig soortgelijke jobaanbiedingen op. Tijdens het Europees Jaar voor de Talen eisen Europese organisaties en instellingen steeds vaker onomwonden dat hun sollicitanten Engelse moedertaalsprekers moeten zijn. Op die manier discrimineren ze openlijk tegen anderstalige werkzoekenden. Het Engels krijgt daardoor - ten onrechte - het statuut van dominante (cultuur)taal. Een recent voorbeeld van discriminatie tegen niet-Engelstaligen was een vacature bij de Raad der Europese Gemeenten en Regio's. Deze koepelorganisatie zocht onlangs een native English-speaker als informatieverantwoordelijke voor haar bureau in Brussel. Een korte zoektocht op het internet toont spijtig genooeg aan dat het geen alleenstaand geval betreft. Zelfs instellingen en programma's van de Europese Unie, zoals Socrates en Leonardo, zoeken native English-speakers als werknemers voor hun Brusselse zetels. JURIDISCHE STAPPEN In antwoord op een vraag van Staes bevestigt Onkelinx tot driemaal toe dat het moedertaalcriterium bij de aanwerving van personeelsleden indruist tegen het non-discriminatiebeginsel. De Vlaamse Esperanto-bond had Staes ervoor gewaarschuwd dat niet-Engelstaligen bij voorbaat worden uitgesloten van de selectieprocedure, zelfs indien ze de Engelse taal meer dan behoorlijk machtig zijn. Anderstaligen komen blijkbaar niet langer in aanmerking voor bepaalde functies, en dat tijdens het Europees Jaar van de Talen. Eind maart heeft europarlementslid Bart Staes minister Onkelinx gevraagd of ze bereid is juridische stappen te zetten om een einde te maken aan deze discriminatie bij de aanwerving van personeelsleden in de Belgische federatie. Uit haar eerste antwoord blijkt immers dat de vereiste van native English speaker het principe van niet-discriminatie schendt. Zij baseert zich hiervoor op de Europese Verklaring van de Rechten van de Mens en de Conventie betreffende discriminatie van de Internationale Arbeidsorganisatie. Voor aanwervingen in de Belgische federatie verwijst ze naar CAO nr. 38, het decreet-Vandezande en het decreet van de Franse Gemeenschap inzake sociale betrekkingen tussen werkgevers en werknemers. 1. Welke juridische stappen zal de minister zetten om een eind te maken aan de (taal)discriminatie tegenover niet-Engelstaligen bij aanwervingen in de Belgische federatie? 2. Zal de minister een beroep doen op de bestaande wetgeving inzake discriminatie en racisme om een eind te maken aan de (taal)discriminatie tegenover niet-Engelstaligen bij aanwervingen in de Belgische federatie? Zo neen, waarom niet? 3. Zal de minister een beroep doen op het Centrum voor Gelijke Kansen en voor Racismebestrijding om een eind te maken aan de (taal)discriminatie tegenover niet-Engelstaligen bij aanwervingen in de Belgische federatie? Zo neen, waarom niet?
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?