Persberichten

AA
Belgische federatie moet anti-fraudeconventie nog steeds ratificeren
Meer dan tachtig procent van de Europese begroting wordt uitgegeven door de lidstaten. Daarom begrijpt Staes niet waarom de vertegenwoordiger van de Raad afwezig was tijdens het kwijtingsdebat. De lidstaten zijn zich blijkbaar nog steeds onvoldoende bewust van de fraudeproblematiek. Het niet-ratificeren van de anti-fraudeconventie door enkele EU-lidstaten, waaronder de Belgische federatie, illustreert dit ten volle. Staes roept z'n federale collega's dan ook op deze conventie vóór juli goed te keuren. "Dit is absoluut noodzakelijk met het oog op een geloofwaardig EU-voorzitterschap inzake de bestrijding van Europese fraude," aldus nog het Vlaamse europarlementslid. In z'n uiteenzetting vestigde Staes vooral de aandacht op het rapport-Blak over de commissiebegroting. Het verslag bevat een reeks positieve opmerkingen. Als permanent verslaggever voor ex-Joegoslavië legde de VU&ID-volksvertegenwoordiger een persoonlijke getuigenis af over de voortreffelijke werking van de Europese delegatie in Sarajevo. Daarnaast zijn er enkele minder fraaie dossiers, zoals de maffieuze boterzaak, het vlasdossier en de Flechardzaak. Vooral over deze laatste zaak moet volgens Staes snel duidelijkheid komen. De bevoegde commissaris, Michaele Schreyer, beloofde alvast dat zoiets zich in de toekomst niet zou herhalen. Ze beloofde ook een solide basis voor de toepassing van het proportionaliteitsbeginsel en zegd toe op een andere manier met de invordering van schulden om te gaan. Anti-fraudeconventie De Conventie ter bescherming van de financiële belangen van de Europese Gemeenschappen werd op voorstel van de Commissie in '95 geadopteerd door de Europese Raad. Vermits de tekst werd aangenomen op basis van de zogenaamde derde pijler (justitie en binnenlandse zaken), treedt hij pas formeel in werking nadat alle lidstaten hem hebben geratificeerd. De conventie heeft betrekking op de strijd tegen fraude ten nadele van het Europese budget. Het gaat dus om fraude die leidt tot een vermindering van de inkomsten van de Europese Unie of tot misbruik bij uitgaven. Als motief voor de intussen zes jaar oude conventie stelt de Commissie in haar verklarend rapport dat fraude tegen het Europese budget meer en meer zorgwekkend wordt. Vooral de gemeenschappelijke definitie in artikel 1 van de conventie trekt de aandacht, fraude is met name elke intentionele act of intentionele nalatigheid met betrekking tot verklaringen of documenten, niet communicatie van informatie of misbruik van fondsen of voordelen.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?