Persberichten

AA
(02/06/05) Presentatie rapport 'Milieuvoordelen van biolandbouw in Vlaanderen' - Vier groene actiepunten voor groeischeut biosector

Waarom zit premier Verhofstadt liever in Toscane dan in zijn eigen Vlaanderen? Groen!-europarlementslid Bart Staes openbaart de reden in het rapport "Milieuvoordelen van biolandbouw in Vlaanderen." In het rapport geeft Bart Staes een overzicht van de meest recente wetenschappelijke ontwikkelingen over de effecten van biolandbouw op biodiversiteit en nitraten en pesticiden in grond- en oppervlaktewater. Tegelijkertijd lanceert hij vier Groen!e actiepunten om de biosector een nieuwe groeischeut te geven. "Verlaag eindelijk de BTW op bioproducten," vraagt Bart Staes. "En schaf de BTW-korting op kunstmest af."

Terwijl in onze regio de biolandbouw onder druk staat, trekt Toscane resoluut de kaart van de gezonde landbouw. Toscane heeft zichzelf ggo-vrij verklaard en uit een recent Toscaans onderzoeksrapport blijkt dat biolandbouw de aangewezen manier is om landbouwers op een economisch interessante manier milieusparend te laten boeren. Gevolgen van meer bio: minder pesticiden, meer dieren, meer planten, gezondere lucht, zuiverder water, gezonder voedsel. En meer inkomsten voor de Toscaanse boeren.

Ondertussen krijgt het milieu in Vlaanderen rake klappen. De nitraatvervuiling bijvoorbeeld blijft nog steeds ver boven de Europese norm. "Uit recent onderzoek blijkt dat biolandbouw de meest ideale manier is om de Europese nitraatnorm te behalen," gaat Bart Staes verder. "Biobedrijven halen steevast de 50 mg/l-norm die Europa ons oplegt. Met in het achterhoofd de nakende veroordeling voor schending van de nitraatrichtlijn door het Europees Hof van Justitie, zou de Vlaamse regering beter werk maken van een doorgedreven beleid om bio te promoten."

"Meer nog," zegt Bart Staes, "de Europese Unie maakt haar dotaties aan de landbouwers deels afhankelijk van de milieuprestaties en van de geleverde prestaties voor natuurbehoud. Door de biolandbouw te promoten kunnen die subsidies ten volle aangewend worden."

Uit het laatste Natuurrapport Vlaanderen blijkt dat ook de biodiversiteit in Vlaanderen zich in een zware crisis bevindt. Vooral planten en dieren die afhankelijk zijn van een gezond landbouwgebied dreigen te verdwijnen. Zo'n 28% van alle Vlaamse soorten bevinden zich in de gevarenzone. Zo ging het aantal veldleeuweriken de laatste tien jaar met 95% achteruit.

"Alle recente wetenschappelijke artikels die biodiversiteit van biolandbouw en conventionele landbouw vergelijken komen tot eenzelfde conclusie," aldus Bart Staes. "Op akkers en weiden die op biologische manier bewerkt worden komen meer vogels, zoogdieren, vlinders en wilde planten voor." Volgens Bart Staes is daar maar één duidelijke conclusie uit te trekken: "De methodes van de biolandbouw moeten de norm worden in Vlaanderen. Anders gaat de natuur op ons platteland verloren."

Op dit moment werkt de Vlaamse regering aan een regeling die de kweek van ggo's door landbouwers moet mogelijk maken. Bedoeling is om richtlijnen uit te vaardigen die voorkomen dat traditionele en biologisch gekweekte gewassen besmet geraken met ggo's. "In het versnipperde Vlaanderen is dat zo goed als onmogelijk," zegt Bart Staes. "Ggo-landbouw bedreigt het voortbestaan van onze bioboeren. Hun gewassen zullen immers besmet geraken, waardoor ze hun biolabel verliezen. Vooral bij maïsteelt is het gevaar voor besmetting reëel. Heel wat biologische veehouderijen zullen geen ggo-vrij diervoer meer kunnen vinden."

Om de biolandbouw in Vlaanderen een nieuwe groeischeut te geven, schuift Groen! vier actiepunten naar voren:

1. Verlaag de BTW op bioproducten
Er moeten dringend maatregelen komen om het prijsverschil tussen biologische en gangbaar geteelde producten te verkleinen. De meest aangewezen manier daarvoor is een verlaging van de BTW op bioproducten (nu 21%). Paradoxaal genoeg geniet kunstmest wel van een verlaagd BTW-tarief (6%). Dat moet worden afgeschaft.

2. Laat de overheid de controlekosten dragen
Bioboeren draaien nu zelf volledig op voor de kosten van de controle-instellingen. Dat is een scheefgetrokken situatie, want bioboeren veroorzaken minder kosten voor de samenleving dan conventionele landbouw. Bijvoorbeeld vermijden bioboeren extra kosten voor drinkwatermaatschappijen om bestrijdingsmiddelen uit het water te halen. Daarom vraagt Groen! dat de overheid de kosten voor de certificering van bioboeren minstens voor de helft op zich neemt.

3. Meer geld voor onderzoek naar biologische landbouwpraktijken
Er moet meer onderzoek komen naar hoe bioboeren een hoger rendement kunnen halen en hoe ze natuur en milieu nog beter kunnen beschermen. Op dit moment doet het PCBT (Provinciaal Centrum voor Biologische Tuinbouw) al goed werk, maar er moeten nog veel meer middelen in onderzoek gestopt worden.

4. Maak Vlaanderen een ggo-vrije regio
De invoer van ggo-landbouw zal voor een aantal teelten en gewassen het einde van de biologische kweek betekenen. Daarom roept Groen! de Vlaamse regering op om Vlaanderen uit te roepen tot ggo-vrije regio, in navolging van meer dan 100 Europese regio's, waaronder Toscane en Aquitanië.

Klik hier voor het volledige dossier

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?