AA
Zoetstof stevioside (Schriftelijke vraag E-2950/07)

In haar antwoord op vraag E-0852/05 geeft de Commissie aan dat de stof stevioside "op grond van de thans beschikbare gegevens niet aanvaardbaar is als zoetstof". Dit in weerwil van het legaal gebruik ervan in andere landen als Brazilië, Korea en Japan.

De Commissie gaf anderzijds ook te kennen dat haar vóór 2007 nadere informatie zou worden verstrekt "over de farmacologische effecten van steviolglycosiden op de mens".

Heeft de Commissie deze informatie reeds ontvangen en welke is haar evaluatie ervan?

Is deze informatie van dien aard dat zij stevioside als volkomen veilig kan beschouwen voor de menselijke consumptie en, zo ja, welke actie zal de Commissie bijgevolg ondernemen om het product toe te laten op de Europese markt?

Indien zij het product nog steeds niet veilig genoeg vindt om het op de Europese markt toe te laten, welke specifieke elementen dragen daar dan toe bij om deze keuze te verantwoorden?

Indien de Commissie nog steeds geen informatie heeft ontvangen, zal zij deze dan alsnog opvragen om mij alsnog op deze vragen te kunnen antwoorden? Indien neen: waarom niet?

***

ANTWOORD VAN COMMISSARIS KYPRIANOU (6 juli 2007)

Het directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming heeft op 17 januari 2007 van een fabrikant een verzoek ontvangen om toelating van steviolglycosiden (stevioside) als zoetstof uit hoofde van Richtlijn 94/35/EG. De aanvrager heeft bij de aanvraag gegevens verstrekt en op 14 mei 2007 aanvullende gegevens in antwoord op eerdere vragen van het Wetenschappelijk Comité voor de menselijke voeding (SCF) en het Gezamenlijk Comité van deskundigen voor levensmiddelenadditieven van de FAO/WHO (JECFA).

De Commissie heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) verzocht om op basis van de nieuwe gegevens advies uit te brengen over de veiligheid van steviolglycosiden. Als dat positief uitvalt, zal de Commissie voorstellen om de communautaire lijst van zoetstoffen bij te werken, rekening houdend met het advies van de EFSA, de in de wetgeving vastgestelde criteria en andere relevante factoren.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?