AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (50)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie wil informatie verzamelen over voedselopname, voedingssamenstelling en voedingsstatus (onderdeel 107). Daarnaast wordt gewerkt aan de bevordering van het voedingskundig onderzoek en aan efficiënte en juiste consumenteninformatie. Deze activiteiten vinden reeds plaats op (deel)statelijk niveau.

1. Welke is volgens de Commissie de toegevoegde waarde van vergelijkbare activiteiten op EU-niveau?

2. Dreigt een dergelijke aanpak niet te leiden tot overlappingen en dubbel werk? Zo ja, is de Commissie dan bereid zich terzake te beperken tot een coördinerende rol (spilfunctie)? Zo neen, welke waarborgen heeft de Commissie dat er geen sprake zal zijn van overlappingen en dubbel werk?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?