AA
Witboek inzake Voedselveiligheid en de Europese Voedselautoriteit (5)

In januari 2000 verscheen het Witboek inzake voedselveiligheid (COM(1999) 719 def.). Hoofdstuk 4 behandelt de oprichting van een Europese Voedselautoriteit (EVA). Hoofdstuk 5 gaat in op de wetgeving inzake voedselveiligheid.

De Commissie stelt in haar Witboek een hoog niveau van voedselveiligheid en consumentenbescherming na te streven. Deze doelstelling raakt de volledige voedselketen, met inbegrip van import uit derde landen. Een geïntegreerde benadering van voedselveiligheid dringt zich bijgevolg op. Het Witboek telt 117 onderdelen en somt 84 wetgevende maatregelen op die in drie jaar prioritair dienen te worden uitgevoerd (onderdeel 7).

Erkent de Commissie dat de procedure om wetgeving aan te nemen in het verleden meestal langer duurde dan drie jaar? Zo ja, op welke wijze zal de Commissie er dan in slagen de voorgestelde termijn te halen? Zullen daarvoor procedurele veranderingen noodzakelijk zijn?

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?